Text för en broschyr till Pildammstornsutställnigen 2003.

av Eber Ohlsson


En av Malmös mest omtyckta symboler, Pildamms­tornet, har nu rundat de 100 åren. Tornet stod klart 1903 på minnesrik mark. Här uppdämdes nämligen Korrebäcken för ca 420 år sedan [2003] och vi fick den första Pildammen.

Vattnet leddes härifrån i två trärörsledningar till en brunn på Stortorget. Malmö fick därmed den äldsta i samhällelig regi ordnade vattenförsörjningen i Sverige. Brunnen ligger idag bevarad under marken.

Ett modernt vattenverk norr om de nu utvidgade Pildammarna, där vattnet efter att ha gått igenom filter, med ångmaskiners hjälp pumpades ut i nya gjutjärnsrör, stod klart 1867. Det var en teknologi som kunde tillfredsställa både behovet av renare vatten men även vatten levererat till husens olika etager.

Med stigande vattenbehov fick vi 1879 både Bulltoftaverket och Kirsebergstornet. Efter år 1900, då den starkt vattenförande och mycket rena Alnarpsströmmen exploaterades, bortföll behovet av Pildammsverket.

Reservoarersättningen blev Pildammstornet. Stadens trycknivå på +31 m blev givetvis även tornets, men olyckligtvis blev volymen endast 400 m³, vilket innebar att tornet större delen av dagen inte kunde fylla sin funktion.

Med behovet att öka ledningstrycket, avställdes de båda äldre tornen 1916 och ersattes av Södervärnstornet. Pildammstornets kulturfunktion är dock intakt.