Originalpublicering 2006-01-05.

Eber Ohlsson


Västra Hamnen i Malmö, med de två alternativa avloppsreningsverksområdena gulmarkerade.

Västra Hamnen är idag ett attraktivt område, både att bo och arbeta i. En förklaring är nog läget vid Öresund och närheten till Ribersborg. En annan förklaring kan vara de nya bostäderna i området, med bokostnader som naturligt selekterar vilka som kan bo här.

När området därmed attraherar de mer välbeställda i samhället, rycker också området upp på samhällets statustrappa. Västra Hamnen byggdes upp till bomässan Bo01, och blev då mycket omtalat.

Fokuseringen har fortsatt med vidareutvecklingen av området och strålglansen har inte blivit mindre med tillkomsten av den spektakulära Turning Torso.

Att det skulle bli bostäder här, är dock planer som tillkommit i sen tid. Marken var länge havsbotten utanför Kockums, och området betraktades nog mera som presumtiv varvsmark än som bostadsmark.

När planerna på rening av stadens avloppsvatten lades fram på 1950-talet, angav dessa planer att avloppsvattnet från hela Turbinens avloppsområde skulle renas på ett avloppsreningsverk utanför Turbinens avloppspumpstation.

Det fanns olika alternativ till placering av detta verk, men de hade alla det gemensamt att det skulle byggas på utfylld mark i vattenområden utanför Kockums i Turbinkanalens förlängning.

För att illustrera placeringen av det planerade avloppsreningsverket, har de två alternativa verksområdena markerats med gul färg och lagts ovanpå en nutida karta [2006] av Västra Hamnen.

Även om avloppsrening idag är en självklar del av samhällskroppen, har inte ett boende nära denna samhällsinstitution högsta status. Det är skillnad på vattennära och avloppsvattennära boende.

Så därför är nog dagens boende i Västra Hamnen tacksamma för den lösning på reningsproblematiken som slutligen valdes, att pumpa avloppsvattnet till ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk.

Förslag till placering av avloppsreningsverk, alternativ.
Förslag till markdisposition för avloppsreningsverk, alternativ 1.