Broschyr senast publicerad 1997.

av Eber Ohlsson


Malmö har i mer än 40 år [1997] haft avloppsreningsverk. De har under åren byggts ut både i avseende på storlek och på processmetoder och intar idag en även internationellt ledande ställning.

1963-1970
Sjölundaverket är Malmös första avloppsreningsverk. Första etappen blev klar 1963 och tog då emot avloppsvatten från Rosendals, Spillepengens och Hamnens avloppsområden.

Sjölundaverket var i denna etapp utbyggd med mekanisk och biologisk rening, den senare enligt aktivtslammetoden. Slammet behandlades i rötkammare. 1964 anslöts ABMA, bildat av Burlöv, Lomma och Staffanstorp.

Oxie avloppsreningsverk, som behandlade avloppsvatten från Oxie, Käglinge, Kristineberg och Toarps samhällen tillkom 1967 vid Oxie kommuns inkorporering. Reningen var mekanisk- och biologisk, den senare enligt biobäddmetoden. Slammet behandlades i rötkammare. Producerad rötgas omvandlades till elenergi.

1970-1974
Sjölundaverkets andra etapp stod klar 1970/71 och kapaciteten hade då mer än fördubblats. Nu anslöts även Turbinens avloppsområde till Sjölundaverket. 1972 anslöts Foodia i Staffanstorp.

Bunkeflostrands avloppsreningsverk tillkom 1971 med Bunkeflo kommuns inkorporering. Verket hade mekanisk och biologisk rening, den senare enligt aktivtslammetoden.

Tygelsjö avloppsreningsverk togs i drift i mars 1971. Reningen var mekanisk och biologisk, enligt modifierade aktivtslammetoden.

1974-1980
Klagshamnsverket togs idrift 1974. Verket renar vattnet från Lim­hamns och Klagshamns avloppsområden (exklusive Tygelsjö och V Klagstorp fram till 1981).

Klagshamnsverket byggdes för mekanisk och biologisk rening, den senare enligt aktivtslammetoden. Slammet behandlas i rötkammare samt avvattnas i slamcentrifuger. År 1975 tillkom avloppsvatten från Vellinge kommun.

Driften vid Bunkeflostrands avloppsreningsverk upphörde under 1974 i samband med idrifttag­andet av Klagshamns avloppsreningsverk. Drift­en vid Oxie avloppsreningsverk upphörde under 1974. Avloppsvattnet pumpas härefter till Sjölunda avloppsreningsverk.

1980-1997
Sjölundaverkets tredje etapp stod klar 1980. Den innebar att verk­et byggdes ut med kemisk rening och komplett­er­ad­es med biobäddar samt slamavvattning. Anläggningar för att nyttja värmeenergin i avloppsvattnet och slammet tillkom.

En gaspanna installerades 1980 och tre stora värmepumpar stod klara 1983. Energin levereras till fjärrvärmenätet. 1994 installerades två gasmotorer i vilka energin i rötgasen omvandlas till elenergi.

Planering för utbyggnad av kvävereduktion på Sjölundaverket började 1987. Utbyggnaden är klar 1998.

Tygelsjö avloppsreningsverk upphörde i slutet av 1981. Avloppsvattnet pumpas därefter till Klagshamns avloppsreningsverk.

Klagshamnsverkets drift ändrades 1992 så att en långtgående kväve- och fosforavskiljning uppnås. Utbyggnader av filter var klart 1997. Skanör- och Falsterbo anslöts 1994 till Klagshamnsverket.