Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 149 (1999-03-09)

Eber Ohlsson


För 20 år sedan fick vi på VA-verket ett ovanligt konvolut. Innehållet bestod nämligen av ritningar på livbåtar. Det verkade vara omtänksamt, även om vi dittills inte har haft så stora läckor att behovet varit uppenbart.

Avsändare var dåvarande Johansson-gruppen, en koncern bestående av flera rederier och med hemortsadress: Skärhamn på Tjörn.

Vi var givetvis frågande till dessa oss tillsända handlingar. Tanken på att det var en feladressering var inte helt utesluten. Därför ringde skribenten upp huvudkontoret för Johansson­gruppen. Hade möjligtvis konvolutet blivit felsänt? Svaret var ja och nej.

Ritningarna på livbåtarna tillhörde ett fartyg, som rederiet hade under byggnad på Kockums. Någon av rederiets manliga personal hade gett uppdrag till en av de kvinnliga sekreterarna att sända iväg ritningarna. Han hade då sagt: ”Sänd dem till vattenverket”.

Eftersom fartygsbygget skedde på Kockums i Malmö, tyckte hon att brevet lämpligen borde adresseras till Malmö vatten- och avloppsverk.

Att det ändå blev fel, berodde på att hon saknade kunskap om den interna jargong som fanns bland det erfarna sjöfolket på rederiet. Här var kodordet Vattenverket något som skulle uttolkas Sjöfartsverket.

Några år senare gick Johansson-gruppen i konkurs och Kockums är inte vad det en gång var.