Publicerad i personalbladet Vattenstänk 21 (1993-07-06).

av Tilla Larsson


Ekologisk dagvattenhantering innebär ett utnyttjande av de processer som förekommer i naturens eget kretslopp.

Ett exempel på detta är den nyligen invigda rotzonsanläggningen vid Sallerupsvägens förlängning. Initiativet har kommit från VA-verket och har genomförts i samarbete med Gatukontorets parkavdelning.

Rotzonsanläggningen skall rena det vatten som leds till Risebergabäcken från den nya vägsträckan och den kommande stadsdelens hårdgjorda ytor.

Dagvatten från ca 65 ha samlas upp i ett bäcksystem och får därefter rinna genom rotzonsanläggningen. Denna består av en dränkt jordbädd, planterad med vattenväxter som t ex bladvass och kaveldun.

Dessa reducerar mängden närsalter och tungmetaller som förs med vattnet. Reningen består av sedimentering, filtrering, bakteriella aktiviteter och kemisk bindning.

I rotzonen finns aeroba, anoxiska och anaeroba zoner som befrämjar fastläggningen och nedbrytningen av miljöskadliga ämnen.

Dessutom perforerar rötterna bädden vilket ger en större hydraulisk genomsläpplighet och växterna bidrar med organiskt material (kolkälla) till bakterierna som bland annat reducerar kvävet i vattnet.

Som så många gånger tidigare innehåller alltså en till synes enkel sak många komplicerade mekanismer, varav några också finns i magasinsdelen.

Reningseffekten i rotzonen har beräknats till 25-50 % för tungmetaller, 50 % för kväve och organiskt material och ca 25 % för fosfor.

Projektör av rotzonen har K-konsult syd varit. Gatukontoret har lagt ned jobb på att få en snygg väg med ovanliga broar.

VA-verket har bidragit med ett snyggt dagvattenstråk. Magasinsdelen har egentligen blivit en park, fjärran från det raka diket både i utseende och funktion.