Introduktion publicerad 2006-01-01

Eber Ohlsson


I slutet av mars 1998 blev skribenten, redaktör för personalbladet Vattenstänk, tillfrågad av en medarbetare om redaktören planerade att ge ut ett nummer den förste april.

Medarbetaren hade nämligen skrivit en artikel av förstaaprilskämtkaraktär, och önskade att få den publicerad i Vattenstänk i den händelse den tilltänkta dagstidningen skulle refusera artikeln. Svaret blev givetvis att Vattenstänk skulle komma ut med ett nummer den förste april, även om ett sådant nummer inte var inplanerat.

Vattenstänk hade alltsedan dess tillkomst anpassats till informationsbehovet, vilket innebar att den kom ut ofta och med kort produktionstid. När det nu blivit bestämt att ett nytt nummer skulle produceras, gällde att fylla personalbladets alla fyra sidor.

Någon artikel fanns i lager, men resten? Det blev till att i sedvanlig ordning själv skriva en artikel, även om skribenten inte tidigare skrivit något av denna karaktär. Strukturen för en sådan artikel stod ändå klar. Det gällde att börja trovärdigt, för att sedan eskalera så att det till sist stod klart även för den minst klentrogne att det var ett skämt.

Val av ämne stod snabbt klart. Medarbetarna hade länge önskat sig att få låsbara klädskåp på sina tjänsterum, speciellt som de tidigare hade haft sådana då de satt på Stadshuset. Denna önskan hade inte blivit uppfylld trots flera propåer.

De flesta uppfattade det som att det gått prestige i ärendet. Därför artikeln Klädskåp med spegel, som kan läsas nedan. Den var undertecknad none, vilket var ett försök att vara vitsig eftersom andra artiklar under årens lopp i Vattenstänk som redaktören skrev var undertecknade one (Ohlsson, Eber).

Redaktören var till detta nummer av Vattenstänk även lovad en kort artikel från en annan medarbetare, men inför bladets deadline, uteblev denna artikel. Denna lucka fick därför snabbt fyllas med en egen text.

Temat klarnade snabbt. Då medarbetarna under mer än ett år hade blivit aviserade om en ny chefs snara ankomst, men hela tiden fått denna tid framflyttad, blev det blev till sist ett säkert skratt bland medarbetarna, om någon skämtsamt anspelade på denna förmodade ankomst.

Redaktören valde därför att, under signaturen none, i artikeln Personalnytt alludera till Samuel Becketts pjäs ”I väntan på Godot”, och en Godot som aldrig dyker upp.

Dessa båda artiklar fick inte det bästa mottagandet av en del av verkets chefpersoner, vilket visade att det inte var så högt i taket som det antydes i festtalen. I verkligheten fanns det behov av både knä- och huvudskydd.

Det satte fingret på det faktum att det inte var artiklarna i sig som var problemet, utan de ömma tår som det trampades på. I nästa nummer av Vattenstänk (den 15 april) klargjordes vilka artiklar som var och inte var första aprilskämt. Denna artikel kan läsas nederst under rubriken 1 april.

Redaktören hade med detta första aprilnummer utmanat krafter, som sedan lyckades få Vatten­stänk nedlagd. Redaktören har sedan från många medarbetare, som saknat Vattenstänk, fått frågan om han har ångrat artiklarna, men givetvis alltid svarat nej.


Klädskåp med spegel

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 138 (1998-04-01).

Eber Ohlsson


Medarbetarna på VA-HQ har länge önskat få låsbara kläd­skåp på sina rum. Vad Vattenstänk erfar, är nu dessa på väg. Efter den snart avslutade byggnaden på VA-HQ, har VA-verket visat att man beredd att synliggöra och satsa på medarbetarnas rum.

Insikten är klar – nästa logiska steg är att satsa på klädskåp. Skåpen kommer dock varken att få glas i väggar eller dörrar, utan det blir homogena skåp i trä. Men för att kompensera medarbetarna, för deras långa väntan på skåp, får medarbetarna möjlighet att själva välja träslag.

Det kommer att blir flera träslag att välja på. Förutom bok, som är det naturliga valet för skåningar, ges det även möjlighet att få ek, kanske ett lämpligt träslag för blekingar, men även björk finns som valmöjlighet. Det senare kanske lämpligt för de som är födda i norra delen av landet. Däremot har de som är födda i södra Europa inte möjlighet att få välja korkek.

Två klädhängare kommer medfölja klädskåpen. Även här kommer medarbetarna att kunna få välja matchande träslag. Men det måste vara bokhängare i bokskåp etc.

Det är inte helt klart om medarbetarna kommer att få sina namn präglade på klädhängarna, men det verkar vad Vattenstänk erfar, inte vara pekuniära skäl som i så fall styr VA-verkets beslut.

De som har yrkestjänsteplagg kommer att ges möjlighet att få ett bredare skåp. De får givetvis även fler klädhängarna. Skåpen blir även i övrigt fullt utrustade. På insidan av skåpsdörren kommer det till exempel att finnas en spegel. Den som så önskar, har här möjlighet att få välja en skrattspegel.


Personalnytt

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 138 (1998-04-01).

Eber Ohlsson


Krister Carlsson börjar i dag sitt arbete som biträdande avdelningschef. I Vattenstänk 113 (april 1997) skrev vi om att Krister skulle börja på VA-verket under hösten det året. Det var inte sant.

Översvämningarna i Polen påverkade även vatten- och avloppsnätet i Malmö – Krister hade inte möjlighet att då börja arbetet i Malmö. Nu flyter vattnet sin gilla gång i både Oder och Sege å. Vilket innebär att Krister, likt en Godot, dyker upp på VA-verket i dag.


1 april

Publicerad i personalbladet Vattenstänk 139 (1998-04-15).

Eber Ohlsson


Förra numret av Vattenstänk, nr 138, kom ut den 1:e april, vilket den uppmärksamme läsaren kanske noterade. Det innebär att allt som stod i bladet, inte var helt sant. Det finns en urgammal tradition att man får luras på aprils första dag.

Förutom skämtet, och den glädje det skänker, är det också en ventil för människorna att säga saker som inte sägs annars. Narrens uppgift är i grunden allvarlig.

I Vattenstänk 138 var allt lurt på sidan 1 och 4, förutom det som skrevs om vattentornet i Norge. Vattentorn i Norge skulle annars kunna uppfattas som ett skämt, med tanke på landets topografi.

Aprilskämt var alltså ”Ett preskriberat sommarminne”, men även ”Personalnytt” och ”Malmö kolsyrar dricksvattnet!”. Det skulle dock smaka, att få kolsyrat vatten i kranen.

Skämt var också ”Klädskåp med spegel”, även om många medarbetare skulle önska att det var sant. Alla som vet att medarbetarna försökt få låsbara skåp alltsedan vi flyttade in på Henrik Smithsgatan, inser att sådana skriverier som man kunde läsa i Vattenstänk 138, endast är skämt.

Vattenstänk lovar att alltid eftersträva sanningen, åtminstone alla dagar bladet inte kommer ut den 1:e april.