VA SYDs Seniorer – årsmöte 2021-09-20

VA SYDs Seniorer hade kallat till årsmöte den 20 september 2021 på Hotel Radisson Blue i Lund. Till dagen hade 35 medlemmar anmält sig.

Förutom årsmöte var dagen dedikerad till att se hur VA SYD har löst frågan hur man bereder plats för vattnet i Malmö och Lund. Vi hade tidigare under 2019 haft två möten om dagvattenproblematiken, där Tilla Larsson från Jordbruksverket på det första mötet informerade om vattenhanteringen i det rurala landskapet samt hur detta påverkar vattenhanteringen i det urbana landskapet. Och vice versa. På det andra mötet informerade Kristina Hall och Mikael Hölttä från VA SYD om VA SYDs planer på hur man bereder plats för vattnet.

Den guidade bussexkursionen, där Kristina Hall guidade oss hela dagen med hjälp av Mikael Hölttä i Malmö och Tim Delshammar i Lund, besökte först tre platser i Malmö: Söderkulla skyfallspark, Neptunigatan och Esplanaden/Skeppsgatan samt Gyllins trädgård.

Därefter körde bussen direkt till Hotel Radisson Blu, där vi hade ett årsmöte i en av möteslokalerna. Efter föredragning av verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse fick styrelsen ansvarsfrihet. Kassör Bertil Larsson hade undanbett sig omval varför mötet beslöt följande: Omval av Eber Ohlsson (ordförande), Karin Eriksson (sekreterare) och Anders Horstmark (omval och blev ny kassör) samt nyval av Ulf Jensen (ledamot). Till revisorer omvaldes Stig Sjögren och Bengt Andersson. Dessutom omvaldes valberedningen, Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter årsmötet intog vi vår lunch. Det hade ställts i utsikt att vi skulle få välja mellan fyra olika menyer, men där restaurangledningen enväldigt beslöt att vi alla skulle äta panerad spätta. Kanske inte den service vi hade förväntat oss.

Efter lunchen fortsatte vår exkursion till det närbelägna Järnåkra-området i Lund, Råbylund samt Vapenkroken på Norra Fäladen i Lund. Efter att gett de som så önskade möjlighet att stiga av vid Västra stationstorget i Lund fortsatte färden mot Jägersro och Hyllie för de resterande deltagarna.

VA SYDs Seniorer stående i en infiltrationsdamm på Järnåkra-området i Lund. Foto: Tim Delshammar. Klicka för stor bild (som kan dras upp ytterligare) med namn på deltagarna.

VA SYDs Seniorer – årsmöte 2020-09-03

VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 3 september 2020 på köpcentret Entré i Malmö. Till mötet hade 21 medlemmar anmält sig.

De planer styrelsen hade för 2020 blev omkullkastade av den pandemi som drabbade världen. Bussexkursionen på temat genomförda eller planerade åtgärder för att bereda plats för vattnet i VA SYDs medlemskommuner har därför senarelagts till en tid när det åter är säkert att ordna exkursioner.

Då medlemmar önskade att vi ändå skulle träffas, men på ett säkert sätt, bjöd föreningen in till ett möte i köpcentret Entré, där merparten av butikerna har stängt och att det därför finns mycket stora tomma ytor. Det skulle alltså finnas möjligheter för medlemmarna att träffas på det avstånd som medlemmarna själv tyckte kändes bra.

Eftersom det var första (och kanske det enda) mötet föreningen håller 2020, blev det även ett årsmöte. Årsmöteshandlingarna hade i god tid sänts till alla medlemmar, varför mötet blev kort och där det beslöts enligt valberedningens förslag om styrelse och revisorer.

Styrelsen omvaldes med Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Till revisorer omvaldes Stig Sjögren och Bengt Andersson. Dessutom omvaldes valberedningen, Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Därefter åts de baguetter och den dryck medlemmarna i förväg hade valt. Allt detta gjordes i samkväm, men på behörigt avstånd.

Det blev ingen traditionell gruppbild, men en bild som visar hälften av mötesdeltagarna. Det hade krävts ett kraftigare vidvinkelobjektiv för att få med alla. Som synes håller medlemmarna avståndet. Ordföranden skall just börja årsmötet.

VA SYDs Seniorer – möte 2019-12-11

VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 11 december 2019 på VA SYDs kontor i Malmö. Till mötet hade 34 medlemmar anmält sig.

På mötet fick vi information från våra tidigare kolleger Kristina Hall och Mikael Hölttä om hur man bereder plats för vattnet i Malmö, när det regnar kraftigt.

Efter informationen gick vi till Restaurang KP i Ferdinand Bobergs vackra gamla posthus, där föreningen bjöd på en gemensam lunch.

Gruppbild, fotograf Therese Andersson. Klicka för stor bild med namn på personerna.

VA SYDs Seniorer – årsmöte 2019-09-18

VA SYDs Seniorer hade årsmöte den 18 september 2019 i Lomma Folkets Hus. Till årsmötet hade 27 medlemmar anmält sig.

Efter en föredragning av årsredovisningen och revisorernas berättelse beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Det beslöts vidare att göra en stadgeändring, så att föreningen också skall ha en valberedning.

Styrelsen omvaldes med Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Då Yngve Darte hade undanbett sig återval som revisor beslöt mötet att till revisorer välja Stig Sjögren och Bengt Andersson. Till den nya valberedningen valdes Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter årsmötet höll vår tidigare kollega – numera på Jordbruksverket – Tilla Larsson ett uppskattat föredrag om vattenhanteringen i det rurala landskapet samt hur denna påverkar vattenhanteringen i det urbana landskapet. Och vice versa.

Efter fördraget åkte vi till Restaurang Alnarp, där föreningen bjöd på en gemensam lunch. Efter lunchen begav vi oss till Hovslagar-, Vagns- och Lantbruksmuseerna i Alnarp, där vi fick en introduktion till museerna av Barbro Henriksson. Då museerna ligger utspridda i Alnarpsparken fick seniorerna en kilometerlång motionstur.

En gruppbild tagen av fotograf Tilla Larsson. Klicka för stor bild.
En gruppbild tagen av fotograf Eber Ohlsson. Klicka för stor bild.

VA SYDs Seniorer – utfärd 2019-05-22

VA SYDs Seniorer gjorde en utfärd till Nordsjælland den 22 maj 2019. Till utfärden hade 20 medlemmar anmält sig.

Efter samling vid Jägersro åkte VA SYDs Seniorer i buss till Hillerød, där vi först intog en cateringfrukost, för att sedan besöka Frederiksborgs Slot. Där fick vi en timmes guidning av museets Lene Falster. Vi strövade sedan fritt på museet. Efter museet besöktes Hillerød, ett individuellt besök för att eventuellt intaga lunch på något av stadens näringsställen.

Efter återsamlingen vid bussen åkte gruppen till Farum Midtpunkt (utmed färdvägen), ett omtalat och intressant terrasshusområde med cortenfasader – ett fasadmaterial livligt omdiskuterat i Malmö. Det var en mindre grupp som besåg bostadsområdet medan majoriteten gjorde ett studium av minuthandeln i det intilliggande köpcentrat.

Därefter blev det en resa tillbaka till Jägersro, med en mindre utvikning till vissa yttre delar av København. Vid Lernacken stoppade polisen oss, men släppte oss vidare efter en okulärbesiktning. Deras bedömningen var troligen att vi inte var presumtiva terrorister.

Fotograf: Eber Ohlsson. Klicka för stor bild.
Fotograf: Göran Lundström. Klicka för stor bild.

VA SYDs Seniorer – möte 2018-11-20

VA SYDs Seniorer hade sitt andra möte tisdagen den 20 november 2018 på VA SYDs kontor på Hjälmargatan 3 i Malmö. Till mötet hade 34 medlemmar anmält sig.

VA SYD hade inbjudit oss att fira att VA SYD 2018 fyller 10 år. På VA-Seniorernas möte den 11 december 2017 lovade VA SYDs förbundsdirektör Katarina Pelin att VA SYD skulle bjuda på tårta någon gång under jubileumsåret, vilket nu alltså infriades. Katarina kom också till mötet och hälsade personligen alla välkomna till VA SYD.

Vårt möte började med att vi träffades, samtalade och åt tårta, därefter fick vi information av Mimmi Bissmont och Marie Castor om den delen av VA SYD som handhar Avfall och återvinning. Efter denna information fortsatte samkvämet.

Fotograf: Therese Andersson. Klicka för stor bild med namn på alla deltagare.

VA SYDs Seniorer
– konstituerande möte 2018-05-25

Föreningen VA SYDs Seniorers konstituerande mötet skedde fredagen den 25 maj 2018 på restaurang Kvarnen i Kristianstad. Till mötet hade 21 medlemmar anmält sig.

Efter propåer från Eber Ohlsson till VA SYD om att VA-Seniorerna i likhet gatukontorets pensionärsklubb skulle få anslag till seniorverksamheten, speciellt som inte alla seniorer som hade pensionerats från VA Syd fick vara med i pensionärsklubben.

Dessa propåer resulterade i möten med VA Syd, där Eber Ohlsson fick i uppdrag att bilda Föreningen VA SYDs Seniorer, en förening som skulle få anslag av VA Syd. Med detta mandat anordnades en exkursion till Kristianstad och dess Vattenrike fredagen den 25 maj 2018.

För exkursionen hade buss hyrts av Berkvarabuss, där påstigning (och avstigning) kunde ske vid Jägersro, Lund södra och vid Gårdstånga.

Första programpunkt i Kristianstad var Vattenrikets Naturum, där dess chef Karin Magntorn gav ett initierat och engagerat föredrag. Med hjälp av kartor, där den moderna tekniken verkligen nyttjades på bästa sätt, fick vi Kristianstads och Vattenrikets historia.

Därefter vandrade vi över Helge å för lunch på restaurang Kvarnen. Under lunchen hölls föreningens konstituerande möte.

Till styrelsen valdes Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Till revisorer valdes Stig Sjögren och Yngve Darte. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter lunchen fick vi lite tid till att även besöka Cristian IV:s vackra renässanskyrka. Då det pågick orgelkonsert där kunde inte hela kyrkan besiktigas.

Därefter gick vi till Rådhuset och fick ett föredrag av utvecklingsstrategen Inger Hansson (tidigare VA-chef), som visade dagens VA-verksamhet i Kristianstad. Det framgick att Kristianstad måste göra stora investeringar den närmaste tiden i både invallningar och konventionell VA-verksamhet.

Till sist fick vi komma upp i vattentornet och kunde se både Kristianstad och Vattenriket från ovan. Visserligen finns det normalt inget kafé i tornet, men C4-teknik hade gjort ett undantag och bjöd oss på fika.

Sedan återstod bara resan tillbaka. Sammanfattningsvis var det idel solsken, från vädret till deltagarnas ansikten.

Deltagarna (och värden Inger Hansson) framför vattentornet. Klicka för stor bild, där alla är namngivna.