VA SYDs Seniorer – årsmöte 2024-03-12

VA SYDs Seniorer hade kallat till årsmöte den 12 mars 2024 på VA Syds kontor i Malmö. Till dagen hade 31 anmält sig, men där vi efter avanmälningar blev 28 medlemmar.

Dagens möte började med årsmötesförhandlingarna. Efter de sedvanliga föredragningarna av föreningens årsberättelse och revisorernas berättelse kunde stämman anse att dessa handlingar var framlagda och beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2023. Därefter skedde val, där ordförande Eber Ohlsson och ledamot Anita Lundblad undanbett sig omval.

Årsmötet beslöt att till ordförande välja Peter Håkansson (nyval) samt till övriga poster i styrelsen välja Karin Eriksson (omval), Lars-Göran Jönsson (omval) och Per Bruce (nyval). Senare beslöt styrelsen vid sitt konstituerande möte att Karin Eriksson fortsatt skulle vara sekreterare, att Lars-Göran Jönsson fortsatt skulle vara kassör samt att Per Bruce skulle bli övrig ledamot.

Föreningens möte beslöt vidare att Stig Sjögren och Bengt Andersson fortsatt skulle vara revisorer, samt att Göte Sernbo (sammankallande) och Per-Åke Rask fortsatt skulle vara valberedning. Därmed var det formella årsmötet slut.

Därefter avtackades Eber Ohlsson. Förbundsdirektör Joel Olthed tackade förutom med vänliga ord om föreningens grundare, även med en VA Syds badhandduk, HR-specialisten Therese Andersson med VA Syds fröer i en vattentålig trädgård, föreningen med en järnvägsbok, medlemmen Göran Lundström med en behövlig sax-fickkniv.

Därefter höll civilingenjör Bo Leander ett föredrag om Alnarpsströmmen. Bo ha i många år som konsult sysslat med Alnarpsströmmen, så vi fick en initierad information, där i ämnet intresserade medarbetare på VA Syd var inbjudna.

Efter årsmöte gick deltagarna till restaurang KP, där föreningen bjöd på lunchbuffé. Det kunde konstateras att de intentioner som från början har funnits om seniorträffana, tankeutbyte mellan seniorerna besannades. Några grupper satt kvar ända tills restaurangen stängde.     

Det blev dock ingen traditionsenlig gruppbild.


VA SYDs Seniorer – möte 2023-12-07

VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 7 december 2023 på restaurang Potala i Malmö. Till dagen hade 27 anmält sig, men där vi efter avanmälningar blev 22 medlemmar.

Efter stadsvandringen den 9 maj 2023 var vår ambition att göra en bussutfärd i juni månad till Vombområdet. Dessvärre visade det sig att Sydvatten numera inte tar emot några studiebesök på Vombs vattenverk. När vi då som substitut frågade om vi kunde få köra in med bussen på infartsvägen och utanför vattenverket förklara för medlemmarna om de olika processerna för att få ett gott dricksvatten, så kunde vi inte heller få tillstånd till detta. Det alternativ som gavs var att vi skulle vandra hela vägen från Vombvägen till att stå utanför vattenverksstängslet och där berätta om verket. Med tanke på de medlemmar som numera måste använda käpp eller rollator, var det givetvis inte ett alternativ. Några av oss seniorer har i många år varit verksamma på Vombverket, också med säkerhetsfrågor, och har god kunskap på det säkerhetstänkandet som måste finnas på ett vattenverk. Det blev alltså ingen bussutfärd på våren, då varken tid eller ork fanns för att före sommaren ordna en alternativ bussexkursion.

På ett styrelsemöte i augusti beslöts att vi skulle besöka Marint centrum i Simrishamn samt Kiviks avloppsreningsverk. En mängd orsaker har gjort att detta besök inte har kunde genomföras i år (men förhoppningsvis nästa år). Det gick inte heller att i år få göra ett studiebesök på Vattenlaboratoriet på Bulltofta.

Det innebar att vi med den korta tid som återstod på året beslöt att ändå träffas och då bjuda medlemmarna på en buffé på restaurang Potala, på Bulltofta. Det blev ett lyckat samkväm med många minnesberättelser från den aktiva tiden.


VA SYDs Seniorer – årsmöte 2023-05-09

VA Syds Seniorer hade kallat till årsmöte den 9 maj 2023 på restaurang Rosegarden i Malmö. Till dagen hade 39 anmält sig, men där vi efter avanmälningar blev 33 medlemmar.

Men dessförinnan samlades vi kl 09.50 vid S:t Petri kyrka i Malmö. Christian Kindblad, som är en mycket kunnig Malmöhistoriker, hade ställt upp att hålla i stadsvandringen när den tidigare vidtalade guiden, f d stadsantikvarie Anders Reisnert blivit sjuk.

Vi startade vid S:t Petri kyrka, besökte Krämarkapellet för att därefter gå till det gamla lansettorget Östergatan/Adelgatan. I den medeltida staden låg torget, rådhuset och kyrkan nära varandra, där det äldre rådhuset låg vid Östergatan. Därefter gick vi till Stortorget med det nya rådhuset. Här stannade vi till vid Stortorgsbrunnen, både den nya från 1960-talet, men även den äldre intilliggande brunnen från 1580-talet. Den äldre brunnen är bevarad under marken och för närvarande bara markerad med 10 vita smågatstenar. Ordförande berättade om sitt förslag om Minnesmärkning av Malmös äldre vattenförsörjning, den äldsta i samhällelig regi ordnade vattenförsörjningen i Sverige. Vilket ger Malmös en unik position, som det är värt att både minnas och få markerat på något sätt.

Vandringen fortsatte till Lilla torg, där Christian berättade om dess tillkomst och om den saluhall som en gång stod där. Därefter gick vi till Gustav Adolfs torg (det är Gustav IV Adolf som avses, vilket är unikt i Sverige) och resterna av den stadsmur som fanns där Engelbrektsgatan nu mynnar ut vid GAT.

Efter stadsvandringen höll föreningen årsmöte på restaurang Rosegarden. Styrelsen fick ansvarsfrihet efter föredragning av verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse. Valberedningen lade fram sitt förslag. Mötet beslöt följande: Omval av Eber Ohlsson (ordförande) och Karin Eriksson (sekreterare), nyval av Lars-Göran Jönsson (kassör) och nyval av Anita Lundberg (ledamot). Till revisorer omvaldes Stig Sjögren och Bengt Andersson. Till valberedningen omvaldes Göte Sernbo, tillika sammankallande samt nyval av Per-Åke Rask. Alla valdes för en tid av ett år. De förtroendevalda som ej stått till förfogande för en ny period avtackades med en badhanduk från VA Syd och med orden “Det är ett rent nöje att frottera sig med VA Syd”.


VA SYDs Seniorer – möte 2022-12-01

VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 1 december 2022 på VA SYDs kontor i Malmö. Till dagen hade 41 anmält sig, men där vi efter avanmälningar blev 36 medlemmar.

VA SYDs förbundsdirektör Joel Olthed berättade om sin syn på dagens och framtidens VA SYD. VA SYD är inne i en dynamisk utveckling, där stora investeringar kommer att ske i både verk, ledningar och i personal. I det korta perspektivet är ökade elkostnader och inflationen något som nu påverkar taxorna. Sedan innebär Lunds beslut om att hoppa av projektet med avloppstunnel till Sjölunda avloppsreningsverk en extra utmaning. Fler kommuner har ambitionen att ansluta sig till VA SYD, där kanske Svedala står närmast i tur.

Efter att den sedvanliga gruppbilden tagits avslutades mötet med att föreningen bjöd på lunch på Restaurang Kungliga Posten (Bobergska posthuset) för medlemmar och föreläsare.

Klicka för stor bild.

VA SYDs Seniorer – möte 2022-08-22

VA SYDs Seniorer gjorde ett studiebesök i Lunds domkyrka den 22 augusti 2022. Till denna hade 30 medlemmar anmält, men där vi efter en avanmälning blev 29 medlemmar.

Vi började mötet med att besöka Valvet Steakhouse på Allhelgona Kyrkogata i Lund, där föreningen bjöd på lunchbuffé. Flera mötesdeltagarna passade på att av vår föreläsare, arkeologen och docenten Anders Ödman, köpa hans uppdaterade bok ”Borgar i Skåne” och därtill få exemplaret dedicerat.

Sedan gick deltagarna 600 meter till domkyrkans sydsida och vid Liberiet fick sig till livs en fascinerad berättelse om den skånska geologiska historien och om hur stenblocken till domkyrkan har brutits ur dessa stenformationer. Anders Ödman visar i en artikel, som medlemmarna tidigare fått, på den komplicerade logistiken att få dessa stenblock transporterade till Lund.

Anders beskrev även vattenkällorna kring domkyrkan och de brunnar som anlades för att invånarna skulle få dräglig vattenkvalitet. Han tog vidare upp hur grundläggningen av domkyrkomurarna hade skett.

Efter den sedvanliga gruppbilden (nedan) fortsatte föreläsningen i domkyrkans krypta, där Anders Ödman kunde belysa olika stenars härkomst. Anders kunde också visa på gamla dräneringsåtgärder i kryptan.

Anders avtackades med ett dedicerat exemplar av boken ”Malmö – den törstande staden.” Dedikation är en sammanfattning av boken:

Vad som i Malmö hänt
från källa till recipient
har här kommit på pränt
i dokument för abonnent.
Skribent Eber


VA SYDs Seniorer – möte 2022-06-14

VA SYDs Seniorer gjorde en bussutfärd till Helsingborg den 14 juni 2022 . Till denna hade 33 anmält sig, men där vi efter avanmälningar blev 29 medlemmar.

Bussen startade från Jägersro, tog upp påstigande i Fjelie samt fortsatte till det nybyggda Filborna vattentorn, där vår siste medlem anslöt. Tre guider från NSVA, Ulf Lundell, Lars Ödemark och Jan Olsson. visade oss de olika byggnaderna. En av höjdpunkterna var att få åka upp i vattentornet, se dess inre samt få njuta av utsikten från dess topp.

Efter färd ner mot Helsingborgs hamn bjöd föreningen på lunch på restaurang Hermes. Därefter besökte vi RecoLab, där Amanda Haux berättade om detta forskningslab, varefter Amanda och Ulf Thysell ledde en rundvisning. Sist berättade Ulf om NSVA och om problemlösningar för olika delar av verksamheten. NSVA bjöd på fika. Sedan återstod bara vår återfärd mot Fjelie och Jägersro.


VA SYDs Seniorer – årsmöte 2022-05-11

VA SYDs Seniorer hade kallat till årsmöte den 11 maj 2022 på VA SYDs kontor i Malmö. Till dagen hade 37 anmält sig, men där vi efter avanmälningar blev 32 medlemmar.

Sammankomsten började med föreningens årsmöte. Efter föredragning av verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse fick styrelsen ansvarsfrihet. Valberedningen lade fram sitt förslag, som var omval på alla poster. Mötet beslöt följande: Omval av Eber Ohlsson (ordförande), Karin Eriksson (sekreterare), Anders Horstmark (kassör) och omval av Ulf Jensen (ledamot). Till revisorer omvaldes Stig Sjögren och Bengt Andersson. Dessutom omvaldes valberedningen, Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter årsmötet berättade Ulf Nyberg om projektet ’Nya Sjölunda’, ett flermiljardersprojekt där man skall bygga ett nytt och nästa dubbelt så stort avloppsreningsverk på samma plats som det gamla Sjölunda. Ombyggnaden kommer att ske i etapper, samtidigt som verksamhetsdriften fortsätter parallellt. Det är tänkt att det Nya Sjölunda skall stå klart 2032. I och med att Lund i ett sent skede hoppade av Sjölundaprojektet måste en omprojektering ske för Nya Sjölunda, samtidigt som projektering måste göras för ett nytt Källbyverk i Lund. De merkostnader som Lunds avhopp åsamkar Nya Sjölunda blir en kostnad för Lund. De avloppstunnlar, som bland annat skall gå mellan Turbinen och Sjölunda och som ingår i Nya Sjölunda berördes i föredraget, men inte detaljerat då Ulf Nyberg redan på VA-Seniorernas möte 2016-10-13 berättade om tunnlarna.

Efter att den sedvanliga gruppbilden tagits avslutades mötet med att föreningen bjöd på lunch på Restaurang Kungliga Posten (Bobergska posthuset) för medlemmar och föreläsare.

Den sedvanliga gruppbilden. Klicka för stor bild med namn på deltagarna.

VA SYDs Seniorer – möte 2021-12-06

VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 6 december 2021 på VA SYDs kontor i Malmö. Till dagen hade 30 anmält sig, men där vi efter avanmälningar blev 21 medlemmar.

Vårt andra möte i år blev ett forskningsinriktat möte, där medarbetare från Sweden Water Research (SWR) och VA SYD kom att ge kort information om olika VA-forskningsområden. VA-Seniorerna hade hösten 2015 ett motsvarande möte och vi kom då överens om att vart femte år har ett sådant informationsmöte. Pandemin hade dock gjort att det hade dröjt 6 år till detta möte.

I år har vi har haft stor hjälp av Josefin Barup, som hade ordnat det spännande programmet. Vi är priviligierade att som seniorförening av vår karaktär ha ett sådant möte om VA i framtiden. Programmet:

Josefin Barup, utvecklingsingenjör på VA SYD & SWR: Filmvisning: Testbäddar för framtidens smarta vattenanvändning.

Markus Fröjd, Forskningsledare SWR & Petra Larsson, drifttekniker VA SYD: Källby vattenverk har blivit Källby vattenverkstad!

Martin Kylefors, Affärsutvecklare VA SYD: Affärsutveckling & framtidens vattentjänster.

Kenneth M Persson, Professor, Forskningschef Sydvatten: IVA:s vattenrapport.

Esmeralda Frihammar, Utvecklingsingenjör VA SYD: Vilket vatten till vad? – Om att använda vatten på nya sätt.

Mötet avslutades med att föreningen bjöd på lunch på Restaurang Kungliga Posten (Bobergska posthuset) för medlemmar och föreläsare.

Den sedvanliga gruppbilden. Klicka för stor bild med namn på deltagarna.

VA SYDs Seniorer – årsmöte 2021-09-20

VA SYDs Seniorer hade kallat till årsmöte den 20 september 2021 på Hotel Radisson Blue i Lund. Till dagen hade 35 medlemmar anmält sig.

Förutom årsmöte var dagen dedikerad till att se hur VA SYD har löst frågan hur man bereder plats för vattnet i Malmö och Lund. Vi hade tidigare under 2019 haft två möten om dagvattenproblematiken, där Tilla Larsson från Jordbruksverket på det första mötet informerade om vattenhanteringen i det rurala landskapet samt hur detta påverkar vattenhanteringen i det urbana landskapet. Och vice versa. På det andra mötet informerade Kristina Hall och Mikael Hölttä från VA SYD om VA SYDs planer på hur man bereder plats för vattnet.

Den guidade bussexkursionen, där Kristina Hall guidade oss hela dagen med hjälp av Mikael Hölttä i Malmö och Tim Delshammar i Lund, besökte först tre platser i Malmö: Söderkulla skyfallspark, Neptunigatan och Esplanaden/Skeppsgatan samt Gyllins trädgård.

Därefter körde bussen direkt till Hotel Radisson Blu, där vi hade ett årsmöte i en av möteslokalerna. Efter föredragning av verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse fick styrelsen ansvarsfrihet. Kassör Bertil Larsson hade undanbett sig omval varför mötet beslöt följande: Omval av Eber Ohlsson (ordförande), Karin Eriksson (sekreterare) och Anders Horstmark (omval och blev ny kassör) samt nyval av Ulf Jensen (ledamot). Till revisorer omvaldes Stig Sjögren och Bengt Andersson. Dessutom omvaldes valberedningen, Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter årsmötet intog vi vår lunch. Det hade ställts i utsikt att vi skulle få välja mellan fyra olika menyer, men där restaurangledningen enväldigt beslöt att vi alla skulle äta panerad spätta. Kanske inte den service vi hade förväntat oss.

Efter lunchen fortsatte vår exkursion till det närbelägna Järnåkra-området i Lund, Råbylund samt Vapenkroken på Norra Fäladen i Lund. Efter att gett de som så önskade möjlighet att stiga av vid Västra stationstorget i Lund fortsatte färden mot Jägersro och Hyllie för de resterande deltagarna.

VA SYDs Seniorer stående i en infiltrationsdamm på Järnåkra-området i Lund. Foto: Tim Delshammar. Klicka för stor bild (som kan dras upp ytterligare) med namn på deltagarna.

VA SYDs Seniorer – årsmöte 2020-09-03

VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 3 september 2020 på köpcentret Entré i Malmö. Till mötet hade 21 medlemmar anmält sig.

De planer styrelsen hade för 2020 blev omkullkastade av den pandemi som drabbade världen. Bussexkursionen på temat genomförda eller planerade åtgärder för att bereda plats för vattnet i VA SYDs medlemskommuner har därför senarelagts till en tid när det åter är säkert att ordna exkursioner.

Då medlemmar önskade att vi ändå skulle träffas, men på ett säkert sätt, bjöd föreningen in till ett möte i köpcentret Entré, där merparten av butikerna har stängt och att det därför finns mycket stora tomma ytor. Det skulle alltså finnas möjligheter för medlemmarna att träffas på det avstånd som medlemmarna själv tyckte kändes bra.

Eftersom det var första (och kanske det enda) mötet föreningen håller 2020, blev det även ett årsmöte. Årsmöteshandlingarna hade i god tid sänts till alla medlemmar, varför mötet blev kort och där det beslöts enligt valberedningens förslag om styrelse och revisorer.

Styrelsen omvaldes med Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Till revisorer omvaldes Stig Sjögren och Bengt Andersson. Dessutom omvaldes valberedningen, Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Därefter åts de baguetter och den dryck medlemmarna i förväg hade valt. Allt detta gjordes i samkväm, men på behörigt avstånd.

Det blev ingen traditionell gruppbild, men en bild som visar hälften av mötesdeltagarna. Det hade krävts ett kraftigare vidvinkelobjektiv för att få med alla. Som synes håller medlemmarna avståndet. Ordföranden skall just börja årsmötet.

VA SYDs Seniorer – möte 2019-12-11

VA SYDs Seniorer hade kallat till möte den 11 december 2019 på VA SYDs kontor i Malmö. Till mötet hade 34 medlemmar anmält sig.

På mötet fick vi information från våra tidigare kolleger Kristina Hall och Mikael Hölttä om hur man bereder plats för vattnet i Malmö, när det regnar kraftigt.

Efter informationen gick vi till Restaurang KP i Ferdinand Bobergs vackra gamla posthus, där föreningen bjöd på en gemensam lunch.

Gruppbild, fotograf Therese Andersson. Klicka för stor bild med namn på personerna.

VA SYDs Seniorer – årsmöte 2019-09-18

VA SYDs Seniorer hade årsmöte den 18 september 2019 i Lomma Folkets Hus. Till årsmötet hade 27 medlemmar anmält sig.

Efter en föredragning av årsredovisningen och revisorernas berättelse beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Det beslöts vidare att göra en stadgeändring, så att föreningen också skall ha en valberedning.

Styrelsen omvaldes med Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Då Yngve Darte hade undanbett sig återval som revisor beslöt mötet att till revisorer välja Stig Sjögren och Bengt Andersson. Till den nya valberedningen valdes Göran Lundström och Göte Sernbo, med Göran Lundström som sammankallande. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter årsmötet höll vår tidigare kollega – numera på Jordbruksverket – Tilla Larsson ett uppskattat föredrag om vattenhanteringen i det rurala landskapet samt hur denna påverkar vattenhanteringen i det urbana landskapet. Och vice versa.

Efter fördraget åkte vi till Restaurang Alnarp, där föreningen bjöd på en gemensam lunch. Efter lunchen begav vi oss till Hovslagar-, Vagns- och Lantbruksmuseerna i Alnarp, där vi fick en introduktion till museerna av Barbro Henriksson. Då museerna ligger utspridda i Alnarpsparken fick seniorerna en kilometerlång motionstur.

En gruppbild tagen av fotograf Tilla Larsson. Klicka för stor bild.
En gruppbild tagen av fotograf Eber Ohlsson. Klicka för stor bild.

VA SYDs Seniorer – utfärd 2019-05-22

VA SYDs Seniorer gjorde en utfärd till Nordsjælland den 22 maj 2019. Till utfärden hade 20 medlemmar anmält sig.

Efter samling vid Jägersro åkte VA SYDs Seniorer i buss till Hillerød, där vi först intog en cateringfrukost, för att sedan besöka Frederiksborgs Slot. Där fick vi en timmes guidning av museets Lene Falster. Vi strövade sedan fritt på museet. Efter museet besöktes Hillerød, ett individuellt besök för att eventuellt intaga lunch på något av stadens näringsställen.

Efter återsamlingen vid bussen åkte gruppen till Farum Midtpunkt (utmed färdvägen), ett omtalat och intressant terrasshusområde med cortenfasader – ett fasadmaterial livligt omdiskuterat i Malmö. Det var en mindre grupp som besåg bostadsområdet medan majoriteten gjorde ett studium av minuthandeln i det intilliggande köpcentrat.

Därefter blev det en resa tillbaka till Jägersro, med en mindre utvikning till vissa yttre delar av København. Vid Lernacken stoppade polisen oss, men släppte oss vidare efter en okulärbesiktning. Deras bedömningen var troligen att vi inte var presumtiva terrorister.

Fotograf: Eber Ohlsson. Klicka för stor bild.
Fotograf: Göran Lundström. Klicka för stor bild.

VA SYDs Seniorer – möte 2018-11-20

VA SYDs Seniorer hade sitt andra möte tisdagen den 20 november 2018 på VA SYDs kontor på Hjälmargatan 3 i Malmö. Till mötet hade 34 medlemmar anmält sig.

VA SYD hade inbjudit oss att fira att VA SYD 2018 fyller 10 år. På VA-Seniorernas möte den 11 december 2017 lovade VA SYDs förbundsdirektör Katarina Pelin att VA SYD skulle bjuda på tårta någon gång under jubileumsåret, vilket nu alltså infriades. Katarina kom också till mötet och hälsade personligen alla välkomna till VA SYD.

Vårt möte började med att vi träffades, samtalade och åt tårta, därefter fick vi information av Mimmi Bissmont och Marie Castor om den delen av VA SYD som handhar Avfall och återvinning. Efter denna information fortsatte samkvämet.

Fotograf: Therese Andersson. Klicka för stor bild med namn på alla deltagare.

VA SYDs Seniorer
– konstituerande möte 2018-05-25

Föreningen VA SYDs Seniorers konstituerande mötet skedde fredagen den 25 maj 2018 på restaurang Kvarnen i Kristianstad. Till mötet hade 21 medlemmar anmält sig.

Efter propåer från Eber Ohlsson till VA SYD om att VA-Seniorerna i likhet gatukontorets pensionärsklubb skulle få anslag till seniorverksamheten, speciellt som inte alla seniorer som hade pensionerats från VA Syd fick vara med i pensionärsklubben.

Dessa propåer resulterade i möten med VA Syd, där Eber Ohlsson fick i uppdrag att bilda Föreningen VA SYDs Seniorer, en förening som skulle få anslag av VA Syd. Med detta mandat anordnades en exkursion till Kristianstad och dess Vattenrike fredagen den 25 maj 2018.

För exkursionen hade buss hyrts av Berkvarabuss, där påstigning (och avstigning) kunde ske vid Jägersro, Lund södra och vid Gårdstånga.

Första programpunkt i Kristianstad var Vattenrikets Naturum, där dess chef Karin Magntorn gav ett initierat och engagerat föredrag. Med hjälp av kartor, där den moderna tekniken verkligen nyttjades på bästa sätt, fick vi Kristianstads och Vattenrikets historia.

Därefter vandrade vi över Helge å för lunch på restaurang Kvarnen. Under lunchen hölls föreningens konstituerande möte.

Till styrelsen valdes Eber Ohlsson som ordförande, Karin Eriksson som sekreterare, Bertil Larsson som kassör och Anders Horstmark som övrig ledamot. Till revisorer valdes Stig Sjögren och Yngve Darte. Alla valdes för en tid av ett år.

Efter lunchen fick vi lite tid till att även besöka Cristian IV:s vackra renässanskyrka. Då det pågick orgelkonsert där kunde inte hela kyrkan besiktigas.

Därefter gick vi till Rådhuset och fick ett föredrag av utvecklingsstrategen Inger Hansson (tidigare VA-chef), som visade dagens VA-verksamhet i Kristianstad. Det framgick att Kristianstad måste göra stora investeringar den närmaste tiden i både invallningar och konventionell VA-verksamhet.

Till sist fick vi komma upp i vattentornet och kunde se både Kristianstad och Vattenriket från ovan. Visserligen finns det normalt inget kafé i tornet, men C4-teknik hade gjort ett undantag och bjöd oss på fika.

Sedan återstod bara resan tillbaka. Sammanfattningsvis var det idel solsken, från vädret till deltagarnas ansikten.

Deltagarna (och värden Inger Hansson) framför vattentornet. Klicka för stor bild, där alla är namngivna.