Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 92 (1996-07-25).

av Tilla Larsson


Industrigatan är en av de korsningar där VA-ledningar berörs av Öresundsbrons land­an­slutningar.

Det ligger 108 VA-ledningar i sträckningen för Öresundsbrons landanslutningar inom Malmö, och flertalet fodrar mer eller mindre åtgärder.

Det är ett stort projekt för kommunen, så stort att en ny förvaltning har byggts upp på gatukontoret enbart för de svenska landanslutningarna.

Förutom ett fast kansli hämtas personer från den vanliga linjeorganisationen som ansvarar för olika delprojekt; utbyggnaden av kommunens tillfartsvägar, ombyggnader samt miljöåtgärder.

De svenska landanslutningarna kan delas upp på fyra olika sträckor. För arbetet med delsträcka I, II och III svarar SVEDAB, och för IV Vägverket (se översikt nedan).

I Kusten – Fosie by (Yttre Ringvägen i söder)
II Fosie by – Stockholmsvägen (Kontinentalbanan)
III Malmö C – Sege å (Bangårdsområdet)
IV Fosie by – Kronetorp (Yttre Ringvägen i öster)

Det pågår dessutom diverse utredningar om en eventuell City­tunnel från Malmö C till Lernacken.

För VA-verkets del gällde det till en början att främst bevaka kollisioner med våra befintliga ledningar, och möjligheterna för VA-försörjningen för exploateringen i södra Malmö.

Nu börjar planer och profiler för trafiksystemet att fastläggas och etapperna kommer in i projekteringsfasen.

För delsträcka I i söder är det i huvudsak fråga om en nybyggnad av trafiksystemet, två körbanor och ett järnvägsspår, över befintliga VA-ledningar.

Kontinentalbanan och bangården byggs ut med nya spår, och här det är framförallt sänkning av korsande gator och nya djupliggande spår som orsakar problem.

Vissa korsningspunkter har redan åtgärdats. Ombyggnader vid Hindbyvägen och Industrigatan är klara, och en ny spillvattenledning har byggts över Lernacken.

Just nu pågår omläggningar pga sänkningen av Ystadvägen. Information om aktuella korsningar kommer efterhand.