Originalpublicering 2006-12-08.

av Eber Ohlsson


VA-verket Malmö är i dag vårt förvaltningsnamn, men det är inte ett namn som vi har haft evigt. I själva verket har vi haft ett antal skiftande namn under årens lopp. Längst ned på sidan finns originalexempel på namnen.

VA-verkets föregångare går så långt tillbaka som till 1580-talet, då Malmö fick en i samhällsregi ordnad vattenförsörjning, den äldsta i dagens Sverige.

Vilken benämning vi hade då är obekant för skribenten, och det kan mycket väl vara så att det inte fanns ett namn relevant med dagens, eftersom verksamheten var organiserad i en annan form.

Klarlagt är att den som skötte vattenledningarna i trä (rännorna) från Pildammen till Stortorget hade benämningen rännemästare.

På 1860-talet fick vi den moderna formen av vattenförsörjning, där vattnet pumpades ut i ett ledningsnät av gjutjärn, och konsumenterna kunde få vatten med tryck även om de bodde några våningar upp i husen.

En sådan verksamhet är mycket mer omfattande, och kräver också fler medarbetare och en mer betydande organisation. I skrifter från 1868 återfinns därför namnen Malmö Vattenverk och Vattenverket.

Den politiska ledningen var Drätselkammaren och från 1886 Drätselkammarens andra avdelning.

Från 1908 till 1938 fanns VA-verksamheten inom Malmö stads byggnadskontor.

I byggnadskontoret ingick Vattenledningsverket officiellt benämnt Malmö stads vattenledningsverk samt Kloakverket officiellt benämnt Malmö stads kloakverk förutom fastighetsförvaltningen, gatu- och parkförvaltningen. Den politiska ledningen var fortsatt Drätselkammarens andra avdelning.

Från år 1939 blev Malmö byggnadskontor uppdelat på Vatten- och avloppsverken (pluralisform efter­som det var två verk) eller Malmö stads vatten- och avloppsverk, gatukontoret och fastig­hets­kon­tor­et, men den politiska ledningen var fortfarande Drätselkammarens andra avdelning.

Från 1955 blev drätselkammarens andra avdelning omdöpt till Gatunämnden.

Från 1970 försvann officiellt stadsbegreppet, vilket innebar att Malmö stads vatten- och avloppsverk blev Malmö vatten- och avloppsverk (men det var fortfarande två verk).

Från 1972 slogs de båda verken ihop och då blev namnet Vatten- och avloppsverket, eller då stadens namn ingick, Malmö vatten- och avloppsverk. De flesta som arbetade på VA-verket upplevde inte att det var två verk, men tjänster som arbetade för båda verken delades ekonomiskt upp på verken, ofta blev det fördelat med 50% på vardera verken.

Från september 1981 var VA-verket sammanslaget med gatukontoret, under namnet Gatukontoret Malmö. Att namnet blev Gatukontoret Malmö och inte Malmö gatukontor bör närmast förklaras med att de sammanslagna verken skulle ha en logotyp.

För detta ändamål utlystes det en pristävling bland de an­ställ­da. Skribenten vann denna tävling med ett förslag som efter bearbetning hade symboler för de tre delarna VA, park och gat­or. Alla de tre symbolerna byggde på grundformen en cirkel och två tangenter som möts i en 90° vinkel.

VA- blev representerat av en blå vattendroppe, parken med ett träd (närmast en lind pga formen) och gatudelen av ett G format som en tvåfältig gata. Resten av namnet atukontoret byggde på en modifiering av typsnittet Circuit double.

Bokstäverna är i detta typsnitt två parallella breda linjer, som kan ges betydelsen tvåfältig gata. Eftersom loggan därmed blev integrerad i förvaltningsnamnet, fanns endast alternativet Gatukontoret Malmö. Läs om emblemtillkomsten: Fyrklöver.

I detta nya gatukontor från september 1981 ingick VA-delen med två avdelningar, Driftavdelningen och Rörnätsavdelningen. VA-verkets ledningsbyggande del lades ihop med gamla gatukontorets motsvarande byggande del till den nya Anläggningsavdelningen, som senare har blivit Kommunteknik.

Den nästa förändringen skedde den 1 maj 1987 när de båda VA-avdelningarna på gatukontoret samlades i VA-divisionen.

Från den 1 juli 1992 bröts VA-divisionen ur gatukontoret och ingick i en ny förvaltning, Förvaltningen för Teknisk Produktion.

I denna förvaltning kom då VA-verket Malmö (vårt namn efter förvaltningsbytet) att ingå som ett affärsområde, men även KommunTeknik och Stadsfastigheter fick denna status.

Här hade VA-verket möjlighet att välja namnet Malmö VA-verk, men valde namnet VA-verket Malmö (som har sin förklaring i en logotyp som inte längre var i bruk). Det är inte känt vilka överväganden som gjorts i namnvalet. Den politiska ledningen var Styrelsen för Teknisk Produktion.

Styrelsen för Teknisk Produktion upphörde den 31 december 1995, vilket innebar att Förvaltningen för Teknisk Produktion kom direkt under Kommunstyrelsen.

Den 1 juli 1996 återfördes VA-verket till Gatu- och trafiknämnden, (gatunämndens efterträdare) och blev samtidigt egen förvaltning under namnet VA-verket Malmö. Den 1 april 1999 blev gatu- och trafiknämnden Tekniska nämnden.

Dekaler på bilar, dessa placerade på högersidan (Gripen skall åka framåt). Det fanns även dekaler för vänstersidan. Sparade av Göran Lundström.