Originalpublicering 2013-05-27

Eber Ohlsson


På 1970-talet fann medarbetare på Vombs vattenverk en hydraulisk vädur ute i markerna. Den renoverades, målades och fick därefter en framträdande plats på verket.

För att besökare bättre skulle förstå funktionen på den uppställda väduren, fick skribenten i uppdrag att skapa en beledsagad information.

Efter att ha studerat facklitteratur gjorde skribenten ovanstående inramade plansch. Då den beskrivande texten under skissen har en textstorlek, som kanske kan vara svår att läsa på ovanstående bild, återges denna nedan.

Hydrauliska väduren är en anordning för uppfordring av vatten med utnyttjande av trögheten hos en i en ledning framströmmande vätska. Hydraulisk vädur består av ett ventilhus med tryckklocka.

Från en på högre nivå belägen vattentäkt förs vattnet i en förhållandevis lång rörledning ner till den hydrauliska väduren och får där strömma ut i det fria genom en ventil. Denna är så konstruerad att när utströmningshastigheten nått ett visst värde stängs ventilen plötsligt.

Härvid uppstår på grund av trögheten hos vattnet i tilloppsledningen en kraftig tryckstegring i ventilhuset så att en backventil mellan ventilhuset och tryckklockan öppnas och vattnet pressas in i klockan.

Därvid sjunker trycket i ventilhuset, varvid utströmningsventilen åter öppnar och backventilen stängs, varefter det beskrivna förloppet upprepas.

På så sätt byggs ett övertryck upp i tryckklockan och vattnet kan från denna genom en ledning föras till olka tappställen, belägna på högre nivå än vattentäkten.

Hydrauliska väduren arbetar bäst om förhållandet mellan tryckhöjd och uppfordringshöjd ligger inom gränserna 1/3 och 1/7.

Hydrauliska väduren uppges ha konstruerats på 1790-talet av bröderna Montgolfier.

Hydrauliska vädur, uppställd på Vombs vattenverk.