Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 2/1990.

av Eber Ohlsson


Bilden visar vindmotorn med kasthjul, den s k “Turbinen”, i en byggnad uppförd 1895.

Turbinen, nuvarande huvudkontor för avloppspumpstationerna, tillkom och fick sitt namn 1870. Vid denna tid var problemen för kanalens vatten så besvärande att man ”för att ventilera kanalerna anlade en turbin vid västra fästningsgraven, avsedd att utpumpa kanalvattnet i Öresund”.

Den gamla turbinen blev 1895 utbytt mot ett större kasthjul. År 1920 borttogs det gamla kasthjulet, och ett nytt cirkulationsmaskineri monterades.

Inför anslagsäskandet 1919 anfördes följande om den vinddrivna turbinen: ”Beträffande turbinens drift må emellertid anmärkas, att densamma kan hållas i gång endast vid blåst, och då vattenståndet är så pass högt, att vattenhjulet kan arbeta. Då emellertid just under sommaren, då vatten­cirkulationen borde vara kraftigast, det ofta inträder långa perioder med lugnt väder samt även med lågt vattenstånd i havet, är det naturligt, att turbinen icke alltid kan verka på tillfredsställande sätt.” I fullmäktigehandlingarna nämns också om ett ångdrivet reservmaskineri.

Det nya maskineriet blev en elektrisk driven centrifugalpump, som var i drift till den 27 augusti 1936, varefter driften övertogs av den nya kloakstationen. Den gamla byggnaden som uppförts 1895 revs, och maskineriet borttogs.

Om cirkulationspumpen i denna senare station, som nu varit i drift i 54 år, kan du läsa i Asfaltblänk & Vattenstänk 1/1988.