Publicerad i personalbladet Vattenstänk 154 (1999-06-01).

Eber Ohlsson


Rolf Rehov på KommunTeknik visar med högerhanden hur högt vattnet stod på söndagsmorgonen på Västra Skrävlinge kyrkogård.

Lågt tryck i vattenledningen till Oxie, strax före Kristinebergs tryckstegringspumpstation, var det första larmet som indikerade på en eventuell vatten­läcka.

Det var den som hade jouren på Bulltofta vattenverk, Benny Stoltz som fick larmet kl 22.20 på lördagskvällen, och som direkt åkte till Bulltofta för att få överblick av läget och vidtaga de åtgärder som behövdes.

Nu kom fler larm: Lågt tryck i ledningen efter Höja tryckstegringspumpstation, Stor öppningsgrad i ett antal reglerventiler etc.

Den ansvarige har alltid att ta hänsyn till de båda faktorerna att begränsa skadorna och att se till att Malmöborna får sitt vatten.

En komplikation för att bedöma det aktuella läget är att byggandet av Yttre Ringvägen medfört att matningen fram till Höja nu endast sker i vombledning 2 och att vid Höja går vattnet vidare i både vombledning 2 (södra ringvatten­ledningen) och vombledning 3 (yttre ringvattenledningen).

Informationen från ledningsnätet, inkluderande vattentornen, indikerade på att det var en läcka inom högzonen och att normalzonen inte var direkt berörd. Nu gällde det att lokalisera läckan.

De som letade i nattens mörker var Benny Stoltz, Bengt Nerbring och 3 medarbetare från KommunTeknik. Mot gryningen deltog också Peter Stahre och Håkan Nilsson.

Ledningarna eftersöktes. Det är inte särskilt svårt att lokalisera läckor inne i staden under dagtid, det hinner inte läcka ut så mycket vatten innan allmänheten hör av sig.

Nu var det annorlunda, det var på natten och läckan fanns i ett område där det inte finns så mycket liv. Och ingen hörde av sig om att vattnet stod högt i området, en naturlig svacka i landskapet.

Med andra ord den näst svåraste platsen att finna en läcka på. De mest komplicerade läckfallen är där vattnet från läckan forsar ut i naturliga vattendrag.

Tidigt på söndagsmorgonen ringde en dam från Almgården som från sin balkong såg en sjö, som inte fanns där på lördagskvällen.

Läckan fanns alltså på Västra Skrävlinge kyrkogård, och i den delen som ligger i en svacka. Området har tidigare varit vattenrikt, och nu blev det en liten sjö där.

Strålen från läckan var kraftig, ca ½ meter i diameter och lyfte ca 10 cm över marknivå. När läckan var lokaliserad gjordes alla nödvändiga avstängningar.

500 mm ledningen är nu frilagd och då vidtar undersökningar för att fastställa vad som orsakat läckan. Det finns många teorier, men vi vill inte här i bladet spä med ytterligare spekulationer.

Den skadade ledningen.

Till artikeln hörde även ledningskartor, vilka dock inte publiceras här.


VA-verkets Pressrelease 1999-05-30

Natten mellan lördag och söndag inträffade en stor vattenläcka i Malmö. Många hushåll i de södra och sydöstra delarna av staden drabbades av störningar i leveransen av dricksvatten. Trycket i vattennätet sjönk kraftigt och många hushåll blev helt utan vatten.

Personal från VA-verket i Malmö har arbetat hela natten med att lokalisera läckan och vidta åtgärder för att få igång vattendistributionen. Det visade sig att huvudmatningsledningen till Rosengård gått sönder inne på Västra Skrävlinge kyrkogård.

Den aktuella ledningen har en diameter på 0,5 meter. Vid läckan uppstod en stor krater och stora mängder vatten strömmade ut på marken. De lägst belägna delarna av kyrkogården stod under vatten.

Under söndag förmiddag har det satts igång länspumpning av de översvämningsdrabbade området. Själva läckan kommer att börja åtgärdas på måndag.

Ett problem vid lokalisering av vattenläckan var att så stora områden i staden drabbades av tryckfall. På söndag morgon hade VA-verket satt in åtgärder som gjorde att vattentrycket i staden efterhand började återgå till det normala.

VA-verket har under söndag morgon ordnat en provisorisk matning med vatten till Rosengård för att trygga vattenförsörjningen där.

I och med denna åtgärd kommer inga hushåll att vara utan vatten. På en del håll kommer man eventuellt att få lite lägre vattentryck än vanligt, säger Peter Stahre, överingenjör på VA-verket.

Som en följd av den inträffade vattenläckan och de åtgärder som vidtagits med anledning av denna har en del hushåll fått missfärgning av sitt dricksvatten. Missfärgningen består av ofarliga järnföroreningar. Problemet är mest av estetisk art. Vattnet är alltså fullt drickbart.