Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 100 (1996-10-24)

Eber Ohlsson


Här är det hundrade numret av Vattenstänk. Sedan det första numret kom ut den 3 juli 1992 har alltså så här många nummer av Vattenstänk producerats.

Vattenstänks rötter är dock djupare än så. I mars 1974 kom första numret av Vatten- och avloppsverkets och Gatukontorets gemensamma personaltidning Asfaltblänk och Vattenstänk ut från trycket.

Tidningen, som så småningom kallades Blänk & Stänk kom, fram till nedläggningen våren 1992, totalt ut med sjuttiotre nummer.

Det kan vara intressant att efter 100 nummer åter läsa tid­ning­ens programförklaring såsom den stod i Vattenstänks första nummer (det är brukligt att nya tidningar har en programförklaring).

Där står att: VA-verkets medarbetare kontinuerligt skall bli informerade om det som hänt och om det som skall hända på VA-verket.

Vattenstänk lägger större vikt vid nyhetsvärdet än den grafiska perfektionen. Ambitionen är att Vattenstänk skall skrivas, redigeras, tryckas, distribueras och läsas samma dag.

Alla som har information som de önskar sprida till VA-verkets medarbetare är välkomna att lämna tips eller bidrag till redaktören.

Hur har dessa intentioner uppfyllts? Med 100 nr producerade under dessa 4 år och 4 månader får VA-medarbetarna bedömas ha kontinuerligt fått information.

Ambitionen att skriva, redigera, trycka, distribuera samt bli läst samma dag får också bedömas ha i det närmaste uppfyllts, i alla fall vad avser det mest färska nyhetsmaterialet.

Däremot har de spontana bidragen från medarbetarna inte blivit så många som redaktören ursprungligen önskade. Några medarbetare har lojalt lämnat tips och texter, men de är i minoritet.

Om red har bett tio medarbetare att lämna bidrag, så har resultatet i bästa fall kanske blivit bidrag från en medarbetare.

Läsekretsen kan kanske räkna ut vilka de vanligaste svaren på vädjanden om bidrag varit, eftersom läsekretsen är liktydigt med medarbetarna.

Vi får hoppas att Vattenstänk med tresiffrig nummerangivelse lättare får spontana bidrag från VA-medarbetarna.

Som en god illustration till red­aktör­ens vedermödor är sista sidans kåseri i detta nummer av Vattenstänk. Det är samma kåsör som skrev i Blänk & Stänk under rubriken Sista ordet.

Efter hårt arbete i 4 år och 4 månader har det lyckats redaktören att få kåsören att skriva i bladet. Men trägen vinner.

Därför kommer det även i fortsättningen att komma ut nya nummer av Vattenstänk.


VA-verket återfött

Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 1 (1992-07-03)

Eber Ohlsson


VA-divisionen blev VA-verket den 1 juli 1992. Händelsen saluterades med de första vattenstänken på sju veckor. Det var glädjande, för utan regn – inget VA-verk.

Beslutet om hur VA-verket skulle organiseras togs så sent som 1992-06-06. Tiden att förbereda det nya verket blev med andra ord mycket kort. Tiden för information likaså.

Programförklaring: Med nyhetsbladet Vattenstänk är det tänkt att VA-verkets medarbetare kontinuerligt skall bli informerade om det som har hänt och om det som skall hända på VA-verket. Vattenstänk lägger större vikt vid nyhetsvärdet än den grafiska perfektionen.

Ambitionen är att Vattenstänk skall skrivas, redigeras, tryck-as, distribueras och läsas samma dag. Alla som har information som de önskar sprida till VA-verkets medarbetare är välkomna att lämna tips eller bidrag till rum S2215 eller tel 34 15 75.