Originalpublicering 2006-03-04

Eber Ohlsson


Vision av ett kommande Alträsk i Fosieby Södra Industriområde.

Gamla industrier
Gamla tiders industribyggnader var ofta flervåningshus, eftersom det då blev korta interntransporter. Fabrikerna låg också både centralt och nära varandra eftersom detta förbilligade extern­transporterna.

Arbetsresa var då liktydigt med att gå, vilket gynnade en koncentrerad bebyggelse. Hårdgjorda ytor var en kostnadsbelastning, som undveks i görligaste mån. Om de ändock hårdgjordes, blev det ofta av gatsten med begränsad ytavrinning.

Dagens industrier
Dagens industribyggnader har en horisontell utbredning, som vi inte skådat tidigare i historien. Industriprocessen blir nu mer ekonomisk om varuflödet kan ske horisontellt. Varutransporterna och arbetsresorna sker med bil.

Hårdgjorda ytor är liktydigt med asfalt eller betong och till förhållandevis rimliga kostnader. Därför blir det också snabba vattenflöden från stora arealer. Men till kostnader som inte är så rimliga.

Fosieby Södra
Fosieby Södra industriområde är ett indu­stri­om­råde i Malmö som belyser denna situation väl. Industriområdet ligger till ca hälften i Riseberga­bäckens avrinningsområde, som totalt har en area om 3 700 ha.

Av denna area utgör industriområdet ca 4%, men står för 25% av avrinnings­områdets hårdgjorda ytor. De planer som finns för ytterligare exploatering av industriområdet kommer att öka belastningen på Risebergabäcken.

Förslag till insatser
VA-verkets rörnätsutredningsenhet har utrett frågan och har följande förslag till insatser:
• Erosionsförstärkning av bäckens slänter
• Flyttning av bäckfåran
• Utjämning av flödena i bäcken
• Stränga krav på lokal fördröjning av dag­vatten­av­rinn­ing­en från all ny bebyggelse
• Minskning av dagvattentillförseln till bäcken från befintlig bebyggelse

Fosie träsk
I ett samarbetsprojekt mellan Gatukontoret, Fastighetskontoret och VA-verket undersöks för närvarande möjligheterna att bromsa upp dagvattenavrinningen från Fosie industriområde.

Projektet som benämns ”Fosie träsk” bygger på att avrinnande dagvatten broms­as upp i ett uttorkat alträsk inom industriområdet innan det leds ut i Riseberga­bäcken. Det har varit svårt att finna ytor för projektet, eftersom de ytor som stå till förfogande är begränsade, men som nedanstående karta visar har det till sist lyckats.

För att projektet ska kunna realiseras måste Malmö kommun köpa in ett markområde som idag ägs av Schenker AB. Vidare måste en mindre del av två befintliga tomter som ägs av fastighetskontoret tas i anspråk för dagvattenändamål.

Om de åtgärder som enheten föreslagit genomföres, kommer området att bli mer attraktivt med goda rekreationsytor, biologisk mångfald och god vattenmiljö.