På 1580-talet fick Malmö en i samhällelig regi ordnad vattenförsörjning, en vatten­för­sörjning där Korrebäcken uppdämdes så att den första Pildammen bildades, och där det från denna damm leddes dricks­vatten i trärör till en brunn på Stortorget. Senare tillkom även distributionsledningar, som ledde vatten från denna brunn till gårdar i de centrala kvarteren. Denna anläggning ersattes visserligen på 1860-talet av en modernare vattenförsörjning, men stora delar av denna äldre vattenanläggning kan än idag åter­finnas under centrala delar av staden. Malmö har alltså den äldsta i sam­hällelig regi ordnade vatten­för­sörj­ningen i Sverige, vilket ger Malmös en unik position, som det är värt att både minnas och få markerat på något sätt.

På Stortorget finns idag tio vita smågatstenar som markörer för denna gamla brunn, som försörjdes med vatten från Pildammen. Ytterst få av dem som passerar Stortorget ser stenarna, än mindre förstår vad de representerar. Till och med för dem som är initierade tar det tid att finna stenarna. Därför föreslår jag att den gamla brunnen markeras på ett bättre sätt. Den tiosidiga brunnen som ligger kvar under marken, bör enligt mitt förslag markeras med granithällar som motsvarar den klinkermur som omslöt reservoaren. Museiintendent C. G. Lekholm undersökte och gjorde uppmätningar av den gamla brunnen, handlingar som nu finns i Malmö kulturmiljös arkiv. Lekholm skrev dessutom en artikel om brunnen i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1963, “Vattenkonsten” på Stortorget. Det vore därför tacknämligt om alla de som passerar Stortorget och som kan tänkas vara intresserade av Malmös historia, fick möjlighet att både få se granithällarna och kunna läsa texten på en i centrum placerad tiosidig brons-/mässingsplatta (se bilagt förslag). Texten på alla de föreslagna tiosidiga plattorna är enbart förslag, där den slutgiltiga texten och formen får diskuteras fram och anpassas till Malmös grafiska profil. På alla plattorna kan man också med exempelvis QR-kod ge intresserade möjlighet att få fullödig information.  

Det är inte bara brunnen som bör ihågkommas med en platta, utan även de dubbla trärörsledningarna bör få minnesplattor. Då en inte oväsentlig del av dessa ledningar numera ligger i gågator, vore det idealiskt om strögande besökare informeras om var de gamla trärörsledningarna gick fram. Sådana gator är Södergatan och Södra Förstads­gatan. Plattor enligt bilagt förslag, tiosidiga för att knyta an till den tiosidiga brunn­en, bör därför läggas i dessa gågator och ge information om vilka historiska ledningar som finns under marken.

Vid Pildammen, bör även en tiosidig minnesplatta enligt förslag informera om denna damms historiska betydelse.

Eber Ohlsson
F d ingenjör på VA-verket Malmö, VA Syd och Gatukontoret Malmö


Nedan förslag till text på brons-/mässingsplattor: Stortorget, Södergatan – Södra Förstadsgatan och Pildammsparken.

Brons-/mässingsplatta på Stortorget.
Bron-/mässingssplattor (flera) i Södergatan och Södra Förstadsgatan.
Brons-/mässingsplatta i Pildammsparken.
Tio vita och en grå smågatsten markerar den gamla brunnen på Stortorget (1996). Den grå stenen är senare utbytt mot en vit. Läs artikeln “Tio små vita gatustenar…
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
Utgrävning av den gamla vattenkonsten på Stortorget den 17 oktober 1962.
På Johan Hesselgrens Malmökarta från 1713 strålar tolv vattenledningar ut från vattenbehållareb på Stortorget. Klicka för stor bild.
Vattenkonsten framför Rådhuset på Stortorget, med Rådhuset i fonden.
Litografi av Ludvig Messman 1857. (Beskuren bild.)

Läs mer:

“Vattenkonsten” på Stortorget

Några tankar om Malmös vattenförsörjning under medeltid och renässans

Tio små vita gatustenar…

Våra äldsta vattenrör

Rör av den gamla stammen

Stockkonservering

Vattenförsörjning i nästan 450 år

Boken “Malmö – den törstande staden” beskriver vattenförsörjningens historia i Malmö. Den har tillkommit på initiativ av VA-verket Malmö, och är en monografi om vattnet i staden. Staden Malmö har i över 400 år tagit ansvar för invånar­nas dricksvatten. Redan på 1580-talet lades de första vattenledningarna i Malmös gator, vilket gör staden helt unik i Sverige. Huvudförfattare är professorn i teknisk vattenresurslära Kenneth M Persson, förre VA-direktören i Malmö Bengt L Persson samt ingenjör Eber Ohlsson. Utgiven 2007.