Originalpublicering 2005-09-07

Eber Ohlsson


Allt är inte vitt och svart i Oxie.

VA-verkets nya avloppspumpstationer har blivit mer synliga, vilket bland annat beror på omsorgen om arbetsmiljön. De gamla avloppspumpstationerna med alla utrymmen under markplanet och där det enda förnimbara av pumpstationen för en medborgare var en nedstigningslucka, är inte ett aktuellt koncept när vi bygger nya pumpstationer.

Underbyggnaden måste givetvis även i fortsättningen ha ett djup ner till nivån där det avloppsvatten som skall pumpas finns, men pumparna behöver inte som förr sitta i pumpsumpen utan kan vara torruppställda.

Överbyggnaden behövs både för elektroniken och för att nedgång till pumprummet skall kunna ske säkert i alla väder. Det är fullt tänkbart att ha en standardöverbyggnad för detta ändamål, men varför inte välja en lösning som bättre integrerar byggnaden i sin omgivning, såsom VA-verket har gjort.

När det var aktuellt att bygga en ny avloppspumpstation i Oxie, en gammal skånsk by som växt betydligt, men ändå är förankrat i den skånska bygden, så valde VA-verkets projektör Rickard Engleson, själv Oxiebo, att låta pumphusfasaden knyta an till den gamla skånska byggnadsstilen korsvirke.

Rickard föreslog därför Skanska Prefab att de i fasadens borstade betong skulle lägga in sådana bjälkmarkeringar att intryck av korsvirke uppstod när väggjutningen var klar, och bjälkmarkeringarna blivit svartmålade.

En annan idé av Rickard, som dock inte blev realiserad för denna pumpstation, var att i betongen även markera fönster och få någon konstnär att fullfölja arbetet med att måla fönsterglas, gardiner, krukväxter och kanske en flicka som vinkade till tågpassagerarna på den närliggande Malmö-Ystad­banan.

Nu är det inte den första avloppspumpstationen Rickard Engleson projekterat, som avvikit från standardkonceptet. På gamla Kockumsområdet, bakom Kockums kontorshus ”Gängtappen” står en pumpstation formad för att ge intryck av ett u­båtstorn. Om denna har vi tidigare skrivit i VA-tidskriften Cirkulation nr 1/2005: U-båtarna tillbaka på gamla Kockumsområdet i Malmö.

Det finns ytterligare en nybyggd avloppspumpstation på gamla Kockumsområdet. Den utmärker sig genom att inte utmärka sig.

På sydsidan av stapelbädd 7 behövde VA-verket anlägga en pumpstation och försökte därför komma i dialog med stadsbyggnadskontoret om en lämplig gestaltning. Det visade sig vara svårt, då vi aldrig fick några synpunkter från det hållet.

Men om vi behöver pumpa avloppsvatten, kan vi inte vänta hur länge som helst på att bygga en pumpstation, så därför skissade Rickard på en byggnad som skulle smälta in i omgivningen. Det blev en grå anspråkslös byggnad med grästak.

Grönt tak valdes därför att man kommer att kunna se ner på pumpstationen från stapelbädden i den park som kommer att anläggas här och då kommer pumpstationen även från denna vinkel att smälta in i miljön.

Det kommer att byggas fler avloppspumpstationer i Malmö, så Rickard får även i fortsättningen möjlighet att vara kreativ.

Vår nya avloppspumpstation smälter bra in i miljön vid den gamla stapelbädden.
På bilden är den främre byggnaden vår avloppspumpstation, gestaltad av Rickard Engleson, medan den något högre byggnaden i bakgrunden är gestaltad av Santiago Calatrava.