Eber Ohlsson har förmånen att sedan 1998 publicera Ebers vattentorn i branschtidningen Cirkulation. Nedanstående vattentorn är det 212:e tornet i denna serie, som därmed har publicerats i 27 år (1998-2024).

Ebers vattentorn i Cirkulation 4/2024

I Österbotten bor ca hälften av Finlands finlandssvenska befolkning. Här i höjd med Umeå ligger Jakobstad, med en befolkning på knappt 20 000 invånare. Staden har alltid haft en svenskspråkig majoritet och grundades 1652 av änkan efter Jakob De la Gardie, därav namnet.

Stadens vattenförsörjning tillkom i början av 1900-talet, men där förslaget 1913 på ett vattentorn aldrig blev realiserat pga kostnaden. Realiserat blev däremot ett vattentorn med utsiktsplats, som stod klart 1930 och som har stildrag från både klassicism och art deco. Det är ritat av arkitekten och professorn Lars Sonck.

Publicerad 2024-06-05

Ladda ner Cirkulations version av      Ebers vattentorn 4/2024.

Se även:  Vattentorn: Österbotten > JakobstadNågra föredrag av Eber Ohlsson:

Eber Ohlsson höll på uppdrag av VA Syd Entreprenad en föreläsning “Vattenförsörjningen i Malmö från 1580-talet till idag för medarbetarna på VA Syds Entreprenad i deras lokaler i Malmö den 4 april 2024. Samma föreläsning höll Eber Ohlsson även på uppdrag av Lindängebibliotekets stödförening den 16 april 2024 på Lindängebiblioteket i Malmö.

Eber Ohlsson höll på uppdrag av Malmö stadsarkiv ett föredrag den 30 november 2023 “Ovanjordiskt vatten” om vattentorn med UFO-liknande form. Det var en del av Malmö stadsarkivs ufo-utställning “I Want to Believe” hösten 2023, med föredrag och aktiviteter på temat oförklarligt och utomjordiskt.

Eber Ohlsson höll på uppdrag av VA Syd en lunchföreläsning “Hyllie vattentorn 50 år 1973-2023 på Kretseum i Malmö på världsvattendagen den 22 mars 2023. Den 30 mars hölls föreläsningen “Hyllie vattentorn 50 år 1973-2023, med tillägg“, på Bulltofta vattenverk.

Eber Ohlsson höll på uppdrag av Föreningen Industrihistoria i Skåne en nätföreläsning om “Vattenförsörjningen i Malmö från 1800-talets mitt till idag den 13 april 2021. Den kan ses nedan.


Minnesmärkning av Malmös äldre vattenförsörjning

Eber Ohlsson har lämnat in (2022-08-28) ett förslag till Malmöinitiativet om Minnesmärkning av Malmös äldre vattenförsörjning. Malmöborna har från den 15 september 2022 möjlighet att rösta på förslaget (kanske vill du också rösta): https://malmo.flexite.com/malmo_fp/listview/3GLM/detailsView/33065

Förslaget i sin helhet finns på sidan: http://eber.se/minnesmarkning-av-malmos-aldre-vattenforsorjning/.

Tekniska nämndens arbetsutskott har 230307 tagit ställning till initiativet. Läs Protokoll 1 och Protokoll 2.


På 1580-talet fick Malmö en i samhällelig regi ordnad vattenförsörjning, en vatten­för­sörjning där Korrebäcken uppdämdes så att den första Pildammen bildades, och där det från denna damm leddes dricks­vatten i trärör till en brunn på Stortorget. Senare tillkom även distributionsledningar, som ledde vatten från denna brunn till gårdar i de centrala kvarteren. Denna anläggning ersattes visserligen på 1860-talet av en modernare vattenförsörjning, men stora delar av denna äldre vattenanläggning kan än idag åter­finnas under centrala delar av staden. Malmö har alltså den äldsta i sam­hällelig regi ordnade vatten­för­sörj­ningen i Sverige, vilket ger Malmös en unik position, som det är värt att både minnas och få markerat på något sätt.

På Stortorget finns idag tio vita smågatstenar som markörer för denna gamla brunn, som försörjdes med vatten från Pildammen. Ytterst få av dem som passerar Stortorget ser stenarna, än mindre förstår vad de representerar. Till och med för dem som är initierade tar det tid att finna stenarna. Därför föreslår jag att den gamla brunnen markeras på ett bättre sätt. Den tiosidiga brunnen som ligger kvar under marken, bör enligt mitt förslag markeras med granithällar som motsvarar den klinkermur som omslöt reservoaren. Museiintendent C. G. Lekholm undersökte och gjorde uppmätningar av den gamla brunnen, handlingar som nu finns i Malmö kulturmiljös arkiv. Lekholm skrev dessutom en artikel om brunnen i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1963, “Vattenkonsten” på Stortorget. Det vore därför tacknämligt om alla de som passerar Stortorget och som kan tänkas vara intresserade av Malmös historia, fick möjlighet att både få se granithällarna och kunna läsa texten på en i centrum placerad tiosidig brons-/mässingsplatta (se bilagt förslag). Texten på alla de föreslagna tiosidiga plattorna är enbart förslag, där den slutgiltiga texten och formen får diskuteras fram och anpassas till Malmös grafiska profil. På alla plattorna kan man också med exempelvis QR-kod ge intresserade möjlighet att få fullödig information.  

Det är inte bara brunnen som bör ihågkommas med en platta, utan även de dubbla trärörsledningarna bör få minnesplattor. Då en inte oväsentlig del av dessa ledningar numera ligger i gågator, vore det idealiskt om strögande besökare informeras om var de gamla trärörsledningarna gick fram. Sådana gator är Södergatan och Södra Förstads­gatan. Plattor enligt bilagt förslag, tiosidiga för att knyta an till den tiosidiga brunn­en, bör därför läggas i dessa gågator och ge information om vilka historiska ledningar som finns under marken.

Vid Pildammen, bör även en tiosidig minnesplatta enligt förslag informera om denna damms historiska betydelse.

Eber Ohlsson
F d ingenjör på VA-verket Malmö, VA Syd och Gatukontoret Malmö


Mejl till Eber Ohlsson/Contact Scanian Water Tower Society

Utgivningsbevis: Nr 2010-010 Databas: Skånska vattentornssällskapet, eber.se
Tillhandahållare: Eber Ohlsson Ansvarig utgivare: Eber Ohlsson

© Copyright Eber Ohlsson and specified photographers.   The material may not be reproduced without permission.  


Sajten på den nya WordPress-plattformen är under uppbyggnad, se sajten i den gamla formen Här.

Sajten är mycket stor – 1 100 sidor och 20 000 bilder. Totalt finns det ca 50 000 bilder på sajten om den gamla och nya sajten räknas samman, inklusive mini-bilderna.


Böcker

Svenska vattentorn“. Presentbok (170 x 280 mm), 136 sidor, hårda pärm­ar, 4-färgstryck.
Boken kan köpas hos följande förlag:
VA-tidskriften Cirkulation: 148 kr inkl moms, exkl frakt www.cirkulation.com/bokhandel

“Swedish Water Towers” (in Swedish). Gift book (170 x 280 mm), 136 pages, hard covers, four-colour printing. The book can be purchased from the following publisher: VA-tidskriften Cirkulation: 148 SEK (Swedish Crowns) incl VAT, excl freight. www.cirkulation.com/bokhandel

Boken berättar vattentornens historia och presenterar 83 svenska vattentorn i bild och text. Till höger visas två boksidor, med torn från Oxelösund och Halmstad.


Malmö – den törstande staden” har tillkommit på initiativ av VA-verket Malmö, och är en monografi om vattnet i staden. Staden Malmö har i över 400 år tagit ansvar för invånar­nas dricksvatten. Redan på 1580-talet lades de första vattenledningarna i Malmös gator, vilket gör staden helt unik i Sverige.
Boken har formatet 195 x 255 mm, 122 sidor samt hårda pärmar. Bokens bildskatt är unik med många tidigare opublicerade bilder, både mycket gamla svartvita men även kodachrome­bilder från 1940-talet. Denna sajts ägare, Eber Ohlsson är medförfattare och bild­leverantör, men har även ansvarat för hela bild­insamlingen.
Boken kan köpas i bokhandeln. Den kan även beställas från: VA-tidskriften Cirkulation: 111 kr inkl moms, exkl frakt www.cirkulation.com/bokhandel