Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 94 (1996-08-09)

Eber Ohlsson


Hur stor vattenförbrukningen är i Malmö, har varje år varit ett stående inslag i Vattenstänk. Det har normalt bara varit årsförbrukningen som angetts.

Men nu är inte vattenförbrukning helt jämn över årets dagar eller för den delen dygnets timmar. I några diagram visar här Vattenstänk hur vattenförbrukningen varierar dag för dag.

I det översta diagrammet (nedan) återges vattenförbrukningen dag för dag för hela 1995. Det framgår klart att under lördagar, söndagar och helgdagar är vattenförbrukningen lägre.

Vattenförbrukningsdiagrammet skiljer sig i åtminstone ett avseende från den tendens som var tydlig under bl a 1960- och 1970-talet. Då sjönk vattenförbrukningen markant under juli månad.

Om vi åter ser på 1995 års diagram, ser vi att staplarna i början av augusti månad indikerar en större vattenförbrukning under denna tid. En inte helt oäven gissning är att denna för­brukning avspeglar de torra dagarna under sommaren 1995. I det mellersta diagrammet visas en varaktighetskurva, dvs dagarna har sorterats efter förbrukningsmängd. Det är en kurva som lätt kan jämföras med andra år, men också med andra vattenverk.

I det nedersta diagrammet jämförs 1995 års vattenförbrukning med 1996 års vattenförbrukning för perioden juni, juli och början av augusti. Den ljusare stapeln är 1995 års förbrukning medan den mörkare är 1996 års förbrukning.

Av diagrammet framgår klart att från mitten av juni till början av augusti är vattenförbrukningen större under 1995 än under 1996.

Som tidigare nämnts återspeglar detta med största sannolikhet det torra och varma sommarvädret 1995. Det var året då saltvattnet omslöt kroppen oftare än himlens vatten.

Om vi minns rätt.

Vattenförbrukningen i Malmö 1995, dag för dag .
Vattenförbrukningen i Malmö 1995, varaktighetskurva.
Vattenförbrukningen i Malmö, jämförelse mellan 1995 och 1996.