Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 131 (1998-01-13)

Eber Ohlsson


BuV, HyT, RMA eller BTA – är några, av de mer än hundratalet signaturer som används på VA-verket, men vad står de för? Eftersom skribenten en gång för 30 år sedan [1998] tog fram signatursystemet, är det på sin plats att förklara det för yngre kolleger.

För 30 år sedan skrev våra verk dagrapporter, som sedan sammanfattades i månadsrapporter. För att på ett koncist sätt ange t ex avloppspumpstationer, fanns det behov av officiella signaturer. Därför skapades följande system:

En treställig signatur. De två första positionerna anger geografisk placering, medan den tredje positionen anger funktion.

Geografiskt läge:
För enkelnamn, en versal + en gemen.
För dubbelnamn (t ex två gatunamn), två versaler.

Exempel på funktioner:
A=Avlopps­pumpstation
R=Avloppsreningsverk
T=Vattentorn
V=Vattenverk

Med detta system får vi signaturerna:
BTA = Byggmästaregatan­Tågmästaregatans avloppspumpstation
BuV = Bulltofta vattenverk
HyT = Hyllie vattentorn
IFA = Inre Ringvägen-Flygfältsvägens avloppspumpstation
OxT = Oxie vattentorn
RMA = Rödkullastigen-Munkhättegatans avloppspumpstation
SjR = Sjölunda avloppsreningsverk

Antalet avloppspumpstationer har fortsatt att öka, och är nu ca 100 st. Detta kan skapa problem, eftersom vissa bokstäver är mer frekventa än andra i vårt språk. Viktigt är också när man bestämmer signatur, att officiella gatu- och områdesnamn användes. Det får inte finnas risk att grundnamn eller företeelser försvinner.