Originalpublicering 2006-03-03

Eber Ohlsson


Ledningskapital
Under årens lopp har VA-verket lagt många mil avloppsledningar. Det är ett stort kapital som måste vidmakthållas på bästa sätt. En av förutsättningarna är kunskap om ledningarnas status.

Denna information har för stora ledningar, där det har varit möjligt att färdas i, hela tiden varit relativt god. Däremot har denna information förr i tiden varit ytterst bristfällig för de små ledningarna. Det som har gjort det komplicerat, har både varit att de i praktiken varit omöjliga att inspektera, men även varit mer skadeutsatta.

Tevefilmning
När den nya tekniken tevefilmning av ledningar kom, Malmö började tevefilma 1977, blev det möjligt att successivt avveckla denna kunskapsbrist. Tjänsten tevefilmningar köptes den första tiden av ett externt företag, men har sedan 1985 skötts av VA-verket.

Tekniken har blivit alltmer sofistikerad. De första kameravagnarna var lindragna och stora, men blev senare mindre och självgående. Den svartvita tekniken ersattes 1993 av färgtekniken. Filmning med videoteknik har blivit digital teknik.

Inträngning
Informationslagringen har resulterat i ett tusental videoband, med dokumentation av rörbrott, rotinträngningar och andra främmande föremål i avloppsledningarna.

Förutom sådana självklara iakttagelser som att närstående pilträds rötter med förkärlek söker sig till avloppsledningar, så kan man också iaktta att kärleken till vissa matkulturer ger en ökad ansamling av fett i vissa bostadsområden.

Intresset för tevefilmbussen var mycket stort när Gatunämnden gjorde en besiktningsresa 1989-05-30.
Tevefilmbussen är parkerad framför Södervärns vattentorn.