Under rubriken aVA presenteras material som inte hänför sig till VA-sfären. Med förstavelsen a blir det: aVA, där “a” står för grekiskan “ej” (NEO). aVA = Not water or sewerage.

Här kommer urbanmorfologiska och infrastrukturella yttringar att presenteras. Nedan återfinns en del av dessa, bland annat spårbunden kollektivtrafik.