Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 136 (1998-03-11).

av Hans Nilsson


I slutet av februari påbörjades schaktning för ett nytt dagvattenmagasin i hörnet av Industrigatan/ Danska vägen. VA-verket står som beställare och entreprenör för jobbet är Kommunteknik.

Magasinet är sista etappen i ett större VA-projekt vars syfte är att avlasta det kombinerade avloppsnätet. Dämningsproblemet är välkänt i området sen många år.

Dagvattensystemet från Emilstorp- och delar av Rosengårdsområdena slutar vid Industrigatan/ Olof Hågensens allé. Här rinner hela härligheten in i det kombinerade systemet.

Det finns förvisso redan ett mindre rörmagasin men det är i ”minst laget”, så den fiffige kan kanske räkna ut att vi ett antal gånger vid större regn dessutom använt den lediga volymen i vissa källare. Risken att detta skulle ske oftare har ökat eftersom en ny dagvattenpumpstaton vid kontinentbanan har ökat belastningen.

I framtiden skall dagvattnet fördröjas i det nya magasinet och därefter ledas i ett strypt flöde till det befintliga dagvattensystemet vid Ringvägen/Sallerupsvägen (som mynnar i Risebergabäcken).

I två tidigare etapper, åren 1996 och 1997, har dagvattenledningar redan byggts från det befintliga nätet vid Sallerupsvägen genom Östra Kyrkogården och utmed Olof Hågensens allé fram till det nya magasinet.

Att projektet gått att genomföra är delvis Kyrkogårdsförvaltningen och Fastighetskontorets förtjänst eftersom vi fått tillstånd att bygga ledningar inom Östra Kyrkogården samt att anlägga magasinet på mark om utnyttjades av dessa.

Man kan nästan säga att VA-verket i detta fallet fått Kyrkorådets ”välsignelse”. Om man tar ut svängarna ytterligare kan det meddelas att nedläggandet av nämnda ledningarna skedde utan ceremonier.

Dagvattenmagasin, vy från Danska vägen.

Magasinet utformas som en avlång damm med flacka slänter som skall planteras med buskar och träd. Gatukontorets Stadsmiljöavdelning med Gunnar Ericson i spetsen har utformat det estetiska med plantering och växtplaner, eftersom marken numera är klassad som parkmark.