Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk nr 3/1979

Eber Ohlsson


VA-verket är ledande i landet i att ta värme ur avloppsvatten, och det är bara VA-verket som har drifterfarenheter från sådana anläggningar. Asfaltblänk & Vattenstänk skrev redan i nr 1/1977 om projektet, då i sin linda.

Man tillvaratar och utnyttjar den värme som inkommande avloppsvatten har. Genom ett värmepumpsystem, innehållande vattenfyllda rörslingor, nedsänkta i inkommande avloppsledningar, samt en kompressor och värmeväxlare, kan man omvandla någon tiondel av de 13-18 graderna som vattnet har, till energi som i sin tur användes för uppvärmning etc av pumpstationerna.

Anläggningen på Rosendals avloppspumpstation har varit i bruk under ett och ett halvt år, vilket betyder att den har satts under hård prövning under den senaste tidvis bistra vintern. Värmepumpen har dock fungerat klanderfritt och goda drift­erfarenheter har vunnits. Under första provåret har anläggningen sparat 30 000 kWh.

Den värme pumpen levererat har räckt till att värma upp alla obemannade lokaler på pumpstationen. I de arbetsintensiva utrymmena behövs dock tillskottsvärme. Det nuvarande radiatorsystemet är dimensionerat för de vanliga bränslesystemen, vilket medför att radiatorytan måste öka om värmepump används.

Hur långt har man kommit på andra platser i landet med denna typ av projekt? Asfaltblänk & Vattenstänk har undersökt förhållandena. Och det visar sig att vi är ledande i landet. Förutom vårt finns det bara tre seriösa projekt till, ett i vardera Skurup, Sundsvall och Boden. Dessa projekt har dock inga drifterfarenheter.

De som varit idégivare och samtidigt även genomfört detta för vår kommun energisparande projekt är f d maskinmästare Tage Roskvist och maskinist Bo Johansson.