Broschyr publicerad 1997, delvis reviderad 2008.

av Eber Ohlsson


Topografin och gravitationen skapar naturliga transportvägar för vatten. Härvidlag utgör inte avloppsvatten något undantag, även om det med teknikens hjälp kanaliseras. Det finns dock tillfällen då avloppsvatten skall styras till en bestämd plats eller finns på ett sådant djup att det måste pumpas.

Stadens första anläggning som skulle förbättra cirkulationen i Malmös kanaler var en turbin som stod klar 1870 vid en plats som i dag heter Turbinen. Med denna turbin ökade vattenomsättningen bara måttligt, varför man 1895 byggde en ny vindmöllebaserad turbin längre ut mot sundet, en anläggning där man även kunde använda ångdrift.

Vår första normala avloppspumpstation, Rosendal, startade år 1907/08. Dess uppgift var att pumpa avloppsvattnet som kom från de då bebyggda områdena i staden, ut i havet. År 1935 anlades en mindre pumpstation vid Sege å, som 1962 ersattes av Spillepengens avloppspumpstation.

1936 byggdes Turbinens avloppspumpstation. Kanalcirkulationspumpningen blev då en integrerad del av verket. År 1944 fick även stadens sydvästra nederbördsområde en avloppspumpstation genom tillkomsten av Limhamns avloppspumpstation.

Antalet avloppspumpstationer har ökat kraftigt sedan 1960-talet, bland annat på grund av kraven på ökad trafiksäkerhet med därav följande utbyggnad av planskilda korsningar. Sålunda har det exempelvis byggts 10 pumpstationer utmed Inre Ringvägen.

Avloppspumpning har även valts vid vissa tillfällen då alternativet har varit djupförläggning av ledning eller då ledningsutbyggnad har avbrutits tillfälligt.

År 1980 övertogs hamnförvaltningens avloppspumpstationer.

Under åren 1870-1997 har det byggts ca 109 avloppspumpstationer. Av dessa har 12 tagits ur drift. Vi har nu för närvarande 97 avloppspumpstationer i drift (1997).

Landanslutningen för Öresundsbroförbindelsen kommer innebära att VA-verket får hand om ytterligare ett 15-tal avloppspumpstationer.

Utvecklingen av antalet avloppspumpstationer under åren 1870-1998.