Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 139 (1998-04-15)

Eber Ohlsson


I Vattenstänk 138 skrev vi om försöken att mjukgöra vattnet. Men intet är nytt under solen. Här är några rader om vad som hände kring 1950.

Hårdheten på grundvattnet i Vomb var under provpumpningarna på 1940-talet 8°dH. De sista åren på 40-talet ökade hårdheten avsevärt, och översteg hårdheten i Grevie­vattnet. Infiltrationen av vatten från Vombsjön förväntades att komma något sänka hårdheten.

Då kom planer på mjukgörning av vattnet. Man begärde anslag av stadsfullmäktige på 50 000 kronor till en försökanläggning, med en kapacitet på högst 10 l/s. I försöksanläggningen skulle man pröva och jämföra två olika metoder.

1951
Mjukgörningsförsök i Vomb. Danska Krüger-metoden. Till vänster: Maskinmästare Carl Nilsson.

Enligt den ena metoden skulle kalk och soda tillsättas, och kalk och magnesium frånskiljas i form av slam med 90 % vattenhalt. Enligt den andra metoden skulle kalk och magnesium frånskiljas i fast form som små runda korn.

Samtidigt som planerna på en mjukgörningsanläggning fanns, ordnade Marshall­organisationen (USA:s efterkrigshjälp) och Organization for European Economic Cooperation (OEEC)[senare OECD] resor till USA för studier av bl a VA-frågor. En av grupperna skulle i två månader studera rening av vatten.

Eftersom mjukgörningsanläggningar fanns i USA, kom inbjudan lägligt. Även om resorna inom USA skulle bekostas av Marshallorganisationen, måste övriga kostnader bestridas av staden. Detta föranledde en begäran till stadsfullmäktige, om anslag på 5 600 kronor för att bekosta Sigvard Gudmundsons resa. Se separat ruta om dessa kostnader.

I årsboken för år 1951 nämns om att försöksanläggningen hade färdigställts för tre olika snabbfällare, samt att försöken skulle fortsätta. I årsboken för 1952 sägs bara att vattenavhärdningsförsöken fortsatt under juni-augusti. I de årsböcker som kom senare, nämns inget om försöken.

Det kan bero på att försöken inte blev lyckade, eller att behovet inte var lika stort som tidigare. Hårdheten i renvattnet från Vomb var 1951 29,8°dH, men hade 1952 sjunkit till Grevievattnets hårdhet på ca 16,5°dH.

Hårdhetsvärdet kom senare, då att man byggde nya brunnslinjer söder och öster de äldre brunnslinjerna i Vomb, att bli lägre än Grevievattnet.

Malmö-Paris ToR, tåg II-klass+sovvagn = 500 kr
Paris-Le Havre-New York ToR, tåg+båt = 3 400 kr
Traktamente inom Europa 12 dygn á 50 kr = 600 kr
Traktamente inom USA 60 dygn á 3 $ = 930 kr
Marshallorganisationen bidrog dessutom med = 12 $/dygn
Visering o dyl = 170 kr