Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 100 (1996-10-24)

Eber Ohlsson


Du blir nu chef för Distributionsavdelningen. Hur vill du organisera avdelningen? Blir det byråer och enheter?

— Ordet byråer känns lite dammigt. Vi har ännu inte tagit ställning till vilket namn vi skall an­vända. Tills vidare talar vi helt enkelt bara om enheter, så får vi se vad de kommer att kallas till slut.

Hur många enheter blir det?

— Det blir med största sannolikhet 6 st enheter, med en ledningsfunktion ovanpå.

Hur många nivåer tycker du att VA-verkets organisation bör ha?

— Jag tycker själv att man skall ha en platt organisation med så få nivåer som möjligt.

Kommer VA-verket att arbeta med någon form av projekt­modell som komplement till den vanliga organisationen?

— Ja, ambitionen är att projektarbete skall bli ett viktigt inslag i arbetet på distributionsavdelningen och också på hela VA-verket. Det vill säga tidsbestämda uppdrag, där det sammansätts folk med den kompetens som behövs i varje enskilt fall.

Hur kommer samarbetet med de andra avdelningarna att ske?

— I nuvarande skede har jag funderat mest på samverkan inom avdelningen och då speciellt mellan utesidan och innesidan. Att få till stånd ett förtroendefullt och väl fungerande samarbete mellan dessa bägge grupper ser jag som en mycket viktig uppgift.

När det gäller samverkan mellan de olika avdelningarna på VA-verket kommer detta bl a att ske genom de i affärsplanen skisserade produktansvarsgrupperna, men även andra projektgrupper blir säkert aktuella.

RörnätsService är en enhet som skall ingå i Distributionsavdelningen. Vilka uppgifter kommer den att ha i den nya organisationen?

— RörnätsService kommer att ha ungefär samma uppgifter som i dag. Jag ser ingen anledning att just nu ändra på RörnätsService. Man kommer alltså även fortsättningsvis att ha fullt ansvar för den löpande driften av VA-systemet.

Kommer RörnätsService att finnas kvar på Augustenborg eller kommer den att flytta till Bulltofta?

— I dag har vi inte några jämförbara alternativ. Vi vet hur det är på Augustenborg, men vi vet inte hur det kan tänkas komma att bli på Bulltofta. Vi har därför initierat en detaljstudie av vad Bulltoftaalternativet skulle innebära.

När den utredningen blir klar om någon månad bör vi ha tillräckligt underlag för att ta ställning till hur det skall bli. Det finns fördelar, men också nackdelar och problem med flyttningen. Inget är alltså bestämt ännu.

System 9 är ett system, som vad jag förstår, du förväntar dig mycket av. Vad händer närmast med detta system?

— En väldigt viktig uppgift för hela distributionsavdelningen är att utveckla vårt informationssystem. Idag heter detta “system 9”, men det är möjligt att det redan om något år kan heta något annat. Det finns nämligen långtgående funderingar på en uppgradering av systemet.

En väldigt viktig uppgift den närmaste tiden blir att få en mer allmän spridning av användningen av informationssystemet i organisationen. Efter tio mödosamma år av uppbyggnad börjar vi nu närma oss målet och har en karta som är uppskattad och som vi nu måste förädla ytterligare. Vi kommer framöver att satsa mer på olika VA-tekniska tillämpningar.

Hur ser din vision ut om avdelningens framtida elektroniska arbete?

— Vi har på VA-verket i dag tillgång till många avancerade datorsystem. Dessa måste vi förstås succesivt vidareutveckla. Något vi inte löst ännu är hur kommunikationen mellan olika enheter på VA-verket skall ske och hur våra olika system kan användas tillsammans.

När det gäller datorkommunikation pratar man om elektroniska motorvägar, men det vi har sett hittills är nog bara början. Datorkommunikation kommer att bli ett viktigt område för VA-verket.

En del av de organisationsfunderingar som finns i dag bygger på att få ut VA-tillämpningarna i organisationen. Ett mål är att sprida användningen av det datoriserade informationssystemet till alla de delar av organsisationen som har nytta av det.

Vad är din elektroniska adress?

— Den är: [Peter svarade rätt, men adressen är sedan dess ändrad /red]

Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna för avdelningen i den närmaste framtiden.

— Det är som sagt viktigt att utveckla informationsystemet. Det är viktigt att utveckla samverkan “ute” och “inne”. Det kanske allra viktigaste är att fortsätta det påbörjade kvalitetssäkringsarbetet. Detta är mycket angeläget eftersom det i dag finns så mycket saker som hänger i luften.

Det enda rätta är förstås att skriva ned de handläggningsrutiner vi skall jobba efter. I grunden är det just detta kvalitetssäkringsarbetet går ut på. Vi kommer att behöva lägga ned en hel del kraft på detta. Som resultat av kvalitetssäkringen kan det eventuellt bli aktuellt att längre fram göra vissa justeringar av organisationen.

Utan att nämna några namn, är du klar med bemanningen?

— Bemanningen är i stort sett klar, men det finns fortfarande några frågetecken kvar.

Blir det många flytt mellan rummen?

— När vi skapar våra nya enheter, så är det viktigt att man inom dessa sitter tillsammans. Så det kommer nog att bli en del flytt­ningar. Hur vet vi inte riktigt ännu.

Vi har nu fått klartecken från gatu- och trafiknämnden om att inrätta en tjänst som biträdande avdelningschef. En bekräftelse av detta beslut krävs dock även i kommunens personalutskott. Detta betyder att ytterligare en person måste beredas utrymme på våningsplan 2 i kv Avenboken.

Hur många däxellock ansvarar du för, inklusive servisdäxel­lock? Och hur många bilar har avdelningen?

— I runda tal 100.000 st däxellock. I antal bilar ligger vi mellan 10 och 15 st.

Det finns något över 100 000 däxellock. Vi har 11 bilar, varav 2 spolbilar. Är spolbilarna Scania eller Volvo? Du har 50% chans.

— Scania.

Det är Volvo.