Publicerad i personalbladet Vattenstänk 29 (1993-11-25).

av Tilla Larsson och Peter Stahre


Allt oftare framhålls dagvattnet som en resurs i stadsmiljön. Ett uttryck för detta är att man börjat använda olika former av “ekologisk dagvattenhantering” i en alltmer “naturanpassad stadsplanering”.

Begreppen används av allt fler men vad de innebär är dock fortfarande lite oklart. Ett försök till förtydligande, med utgångspunkt från exempel i Malmö, finns nu att läsa i det senaste numret av tidningen Stadsbyggnad (4/1993).

Med anledning av en ev Öresundsbro planeras “Brostaden” söder om Malmö. VA-verket har varit med i planeringen tidigt och kunnat föra fram våra idéer, framförallt vad gäller omhändertagandet av dagvattnet.

Med utgångspunkt frånde naturliga förutsättningarna planeras bl a ett brett grönstråk genom området, enligt figur. Detta ska, förutom för park- och fritidsändamål, utnyttjas för en ekologisk dagvattenhantering.

Längs Bunkeflodiket kommer olika former av öppen utjämning att reducera föroreningsinnehållet i dagvattnet, innan det når ut i Öresund.

Inför detta stora projekt hämtar vi bl a erfarenheter från de anläggningar vi har längs Risebergabäcken. Rotzonen vid Sallerupsvägens förlängning har tidigare beskrivits i Vattenstänk 8/93. Förutom den har vi en våtmarkspark vid Toftanäs och en damm med vassbädd på gamla LV4.

Planerat grönstråk genom Brostaden.