Publicerad i personalbladet Vattenstänk 20 (1993-06-22).

av Bengt L Persson


Kommunstyrelsen har den 21 juni beslutat uppdraga åt gatu- och trafiknämnden att i samråd med kommunens bolags­utskott ta initiativ till en konkurrensutsättning av VA-verksamheten i kommunen.

Förslaget kommer från bolagsutskottet och VA-verket har inte deltagit i beredningen av detsamma.

Förutsättningarna för konkurrensutsättningen är dels att den höga standard och kvalité som Malmös VA-försörjning i dag håller skall bibehållas och utvecklas långsiktigt mot de allt högre krav som bl a förväntas från miljösynpunkt, dels att en eventuell extern entreprenör skall överta den nuvarande organisationen vad avser all personal knuten till verksamheten.

Det har också beslutats att styrelsen för teknisk produktion skall ges möjlighet att avge eget anbud.

Från Gatukontorets sida bedömer man att anbudsförfrågan kan sändas ut tidigast till hösten.

VA-verket har följande kommentar:

Vi uppfattar inte beslutet som en kritik mot vårt sätt att bedriva VA-verksamheten idag och har heller aldrig hört några klagomål på vår effektivitet från politiskt håll.

Tvärtom har vi ofta från insatta politiker fått beröm för våra insatser. Dessutom har Malmö VA-verk ett mycket gott rykte både i Sverige och utomlands.

Vi anses som föregångare i många avseenden inte minst när det gäller utveckling av VA-verksamheten.

Vår verksamhet bedrivs effektivt idag inte minst tack vare skickliga medarbetare på alla nivåer. Vi är därför inte rädda att utsättas för konkurrens under förutsättningen att denna sker på lika villkor.

Om det trots allt skulle bli aktuellt att överlåta VA-verksamheten till en extern entreprenör finns ingen anledning till oro härför.

Förutsättningen att verksamheten även i fortsättningen skall drivas med samma höga standard som hittills och att en tilltänkt entreprenör skall överta all personal kommer, vad vi kan se, inte att innebära några större förändringar för VA-verkets anställda annat än att man byter arbetsgivare.

All personal kommer att behövas, inte minst med hänsyn till att kraven på verksamheten förväntas öka i framtiden, vilket medför fler arbetsuppgifter.

Vi kan därför se kommunstyrelsens beslut som en intressant utmaning och se framtiden an med tillförsikt.