Stadgar för föreningen VA Syds Seniorer, antagna 2018-05-25 och reviderade 2019-09-18.

§ 1. Föreningen är en ideell förening. Dess namn är VA SYDs Seniorer.

§ 2. Föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 3. Föreningens ändamål är att medlemmarna vid ett eller flera tillfällen under verksamhetsåret samlas för att vidmakthålla gemenskapen och att ta del av VA-verksamheter och andra kulturyttringar.

§ 4. Medlem i föreningen kan den bli som tidigare har varit anställd på VA SYD eller har ett förflutet som anställd i någon av VA SYDs ägarkommuner och då ha varit verksam inom VA-området.

§ 5. Föreningens intäkter består av anslag från VA SYD samt eventuella deltagaravgifter.

§ 6. Föreningens kommunikation med medlemmarna sker primärt med mejl, och då detta inte är möjligt, med brev. I speciella fall kan kommunikation även ske per telefon.

§ 7. Föreningens beslutande organ är årsmötet, som hålls vid årets första föreningsmöte. Kallelse till årsmöte skall utsändas minst 14 dagar i förväg.

§ 8. Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om så begärs, skall val förrättas genom sluten omröstning.

§ 9. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och en ledamot. Revisionen av föreningen sköts av två revisorer. Föreningens valberedning består av två ledamöter, varav en är sammankallande. Alla funktionärer väljs för en tid av ett år. Arvode utgår inte för styrelse- eller revisionsarbete.

§ 10. Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig, samt av den eller de ytterligare personer som styrelsen utser.

§ 12. Räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av revisorerna.

§ 13. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
• Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en person att justera dagens protokoll.
• Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
• Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
• Godkännande av dagordning.
• Föredragning av styrelsens årsredovisning.
• Föredragning av revisorernas berättelse.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val för en tid av ett år av styrelseordförande, sekreterare, kassör och en ledamot.
• Val för en tid av ett år av två revisorer.
• Val för en tid av ett år av en valberedning bestående av två ledamöter, varav en är sammankallande.
• Övriga frågor.

§ 14. För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna på två på varandra med minst tre veckors mellanrum hållna föreningsmöten.

§ 15. För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.