Originalpublicering 2017-02-05

Eber Ohlsson


Sammanläggning av förvaltningar
Malmö gatunämnd var under många år den politiska nämnden för både Malmö vatten- och avloppsverk och Malmö gatukontor.

Länge gick arbetet sin gilla gång i de båda förvaltningarna, men i slutet av 1970-talet kom det propåer från politikerna om att verksamhetsformerna borde förändras.

De nya tankarna kunde ha sin grund i att nämnden hade fått en ny ordförande, tillika kommunalråd för verksamhetsområdet.

Förslaget gick ut på att de båda förvaltningar skulle läggas samman till en ny förvaltning. Efter många turer skapades därför ett nytt Malmö Gatukontor den 1 september 1981.

Att skapa ett emblem
För att markera att de båda anrika förvaltningarna nu hade blivit en förvaltning, utlyste man i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk nr 3/1981 en tävling bland de anställda om ett nytt förvaltningsemblem.

Då skribenten länge hade varit intresserad av emblem och andra grafiska uttryck, försökte han finna en grafisk form som förenade det nya gatukontorets olika verksamheter – gator, parker, vatten och avlopp.

Som med alla moderna emblem skulle det ha en enkel form, som kunde skalas både upp och ner, utan att tydligheten försvann.

I tävlingar av den här karaktären skall förslagen bedömas utan att juryn vet som är förslagsställare. När det bästa förslaget har valts, bryter juryn förslagets kuvertet med namnsedel.

När tävlingen utlystes fanns dock inget nämnt om detta regelverk, troligen därför att de som anordnade tävlingen inte var bekanta med vad som gäller i sådana sammanhang.

Ett av förslagen till emblem.

VIÆ ET AQUA
Skribenten lämnade i alla fall in förslaget anonymt och kallade förslagen VIÆ ET AQUA, åtföljt av ett förslagsnummer. Det var nämligen totalt 10 förslag, varav några var alternativförslag till huvudförslaget. Till huvudförslagen följde följande beskrivning:.

”Symboliserar gatukontorets fyra enheter, gator, park, vatten och avlopp. G för körbanor i gator. Löv för park. Vattendroppe för vatten. Vattendroppe även för avlopp.

Tillsammans bildar dessa en fyrklöver, som återfinnes både i det gröna och som vägfigur. Representerande i det ena fallet lycka och i det andra fallet säkerhet (planfri korsning).

Färger i förslaget är inte avstämda då av tidsskäl endast snabbt tillgängliga färgpennor använts.

Bokstäverna i ordet MALMÖ GATUKONTOR är originalritade, men har av tidsskäl ej modifierats, varför dessa egentligen är arbetsskisser.”

Modifiering av förslaget
Två pristagare utsågs, båda från gamla VA-verket, där skribentens förslag vann förstapriset. Tävlingsjuryn ville dock att skribentens förstaförslag först skulle modifieras.

Fyrklöverförslaget, där VA-sidan utgjorde halva emblemet med de båda vattendropparna för vatten respektive avlopp var nog för magstarkt för juryn. VA-verksdelen av det nya gatukontoret var trots allt i storlek bara en tredjedel av hela förvaltningen.

Juryn ville att det nya emblemet skulle innehålla tre element, representerande VA, park och gator. Skribenten fick därför i uppdrag att skapa ett nytt emblem utgående från skribentens ursprungliga förslag. Det fanns nu mer tid och resurser för att göra ett mer genomarbetat förslag.

Liksom tidigare var emblemets grundelement en cirkel med två tangenter som möttes i 90° vinkel. En vattendroppe i fritt fall får inte exakt denna form, men om man skall skapa en grafisk symbol för en vattendroppe, blir ovanstående element i alla fall det som förknippas med vatten.

Det som var fyrklöverns blad vändes och blev ett träd, där formen närmast kom att likna en lind. Dessutom försvann bladnerverna och trädkonturen blev taggig.

Till sist blev G-et som representant för gator, omskapat då det inte bara skulle bli en del av emblemet, utan också vara första bokstaven i order GATUKONTORET.

Det typsnitt som valdes var Circuit double, som med sina dubbla linjer kunde tolkas som en väg med två körbanor.

För att få ett enhetligt emblem, ritade skribenten ett nytt G, utgående från grundelementet cirkel och två tangenter, men med mjukare hörn. Därmed kom cirkelns tangenter i alla de tre figurerna att bli riktade uppåt.

Emblemets färger fick givetvis sina exakta färgbeteckningar, så att de alltid kunde återges på det sätt som det var tänkt. Utan att ange dessa tekniska färgbeteckningar, kan man säga att vattendroppen blev blå, trädet grönt och gatan grå.

Det nya emblemet.

Ordet GATUKONTORET
När sedan ordet GATUKONTORET skulle skapas, ansåg skribenten att vissa av bokstäverna i typsnittet Circuit double inte hade den form som han önskade att de skulle ha. Därför ritade han även nya former för bokstäverna K och R.

När nu emblemet blev början på ordet GATUKONTORET, fick namnet också justeras. Därför blev Malmö gatukontor nu GATUKONTORET MALMÖ. Gatukontorets olika underenheter fick sina namn i samma typsnitt, vilket också tillämpades med andra namn.

Utomstående expertis
Juryn hade låtit utomstående expertis bedöma förslaget, där omdömet var att det höll en mycket hög klass. Tidningen Asfaltblänk och Vattenstänk skrev också i den artikel där förslaget presenterades att ”Eber har lagt ner ett stort arbete och han är som alltid intresserad av att göra ett bra arbete.” Ett betyg som vem som helst skulle suga i sig som en svamp.

Vid gatunämndssammanträdet den 16 november 1982 mottog skribenten sitt pris av kommunalrådet Jan Svärd. Priset var en veckas resa till Paris eller London för studium av VA-verksamheten därstädes.

Skribenten valde London, eftersom språkkunskaperna troligen bättre kom till sin rätt i den brittiska huvudstaden. Chefen för personalavdelningen gav mig ett introduktionsbrev, som skribenten dock aldrig vågade visa för presumtiva värdar, då brevets engelska höll en sådan standard att skribenten troligen skulle få skämmas.

Det var med stora ambitioner som besöket i London gjordes. På huvudkontoret för Thames Water lyckades skribenten avtala ett antal besök på flera av deras olika vatten- och avloppsverk. Men det är en annan historia. I alla fall kunde skribenten återvända med både kunskap och mycket tryckt material.

Några tillämpningar
För att visa på några av de tillämpningar som skribenten fick arbeta fram, väljes här exemplet med tävlingsförslaget applicerat på ett arbetsfordon. En viss missfärgning på bilen beror på att den 35 år gamla bilden har kommit i kontakt med en annat förslags spritfärg.

Det kan eventuellt slå betraktaren att fyrklöverförslaget har en viss likhet med den tillämpning som finns på dagens fordon från VA Syd. Speciellt om den fyllda vattendroppen byts ut mot den ofyllda, men med bred kontur tecknade vattendroppen som skribenten tog fram för Smidesverkstaden (se nedan). Samt om lövet och G-et byts ut mot vattendroppar, nu när barlasten Gatukontoret lämpats.

Efter det att det nya emblemet antagits, kom olika enheter på Gatukontoret till skribenten för att få en tillämpning på sitt namn. En sådan enhet var Smidesverkstaden. Eftersom de ibland tillverkade föremål för externa köpare, ville de ha ett emblem som knöt an till deras produkter, men inom ramen för Gatukontorets emblem. Resultatet i metallglans ses nedan:

Gatubyggarnna var en annan enhet som fick sin egen tillämpning. Här nedan en klisterdekal:

De två avdelningar, Driftavdelningen och Rörnätsavdelningen, som ansvarade för Gatukontorets VA-verksamhet slog så småningom samman och blev VA-divisionen. Även denna enhet fick sin tillämpning:

Ett annat uppdrag fick skribenten av Bengt Andersson, som ville att skribenten tog fram en förstasida för kommande rapporter.

Här fick den stiliserade vattendroppen åter göra tjänst. En ofylld droppe med plats för rapportens namn och där bakom en fylld droppe (vatten och avlopp), för att tillsammans symbolisera att för VA-divisionen stod rent vatten alltid främst.

Se även sajtsidan om Paraplyer.