Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 134 (1998-02-17).

av Eber Ohlsson


I början av 1940-talet började Malmös vattenresurser att inte räcka till för stadens vattenförsörjning. Vombs vattenverk skulle tillfredsställa dessa behov, när det kom i drift.

Kriget gjorde att det inte fanns möjlighet att tillverka de ledningar, som skulle förena Vomb med Malmö. Då måste andra och tillfälliga vattenverk tas i bruk. Ett av dessa var Limhamns vattenverk.

Skånska Cement AB ägde Limhamns kalkbrott. Bolaget uppfordrade inte obetydliga mängder vatten från brottet – upp till 50 liter/sekund. Därför slöt staden 1944 ett avtal med bolaget om att få använda en del av detta vatten.

För att trygga en jämn vattentillförsel anlades på kalkbrottets botten ett vattenmagasin på 45 000 m³. För rätten att ta vatten från kalkbrottet betalade staden bolaget 1 öre/m³.

Från kalkbrottet pumpades vattnet till ett nyanlagt vattenverk väster om Kalkbrottsgatan/söder om Hammars park. Förutom pumpar installerades det här snabbfilter och doseringsapparater för klor och ammoniak.

Dessutom anlades det en lågreservoar på 500 m³. Arbetet med att färdigställa vattenverket blev dock fördröjt på grund av metallarbetarstrejken 1945.

Det var hårda tider, såväl råvatten som renvatten var på ca 20°dH [tyska hårdhetsgrader]. Det blev klagomål på vattnet, det hade sjösmak, varför man blev tvungen tillsätta aktivt kol.

I äskandet 1944 fanns ett gengasdrivet reservmaskineri med, medan det i anläggningsredovisningen 1946 inte nämns om ett sådat maskineri. Freden satte tydligen snabbt sitt spår. Totalkostnaden för anläggningarna blev 328.704 kr och 79 öre.

Vattenverket startade den 27 maj 1946 och var i drift till 1948. År 1949 överlämnades anläggningarna öster om Kalkbrottsgatan till Skånska Cement AB. Anläggningarna väster om Kalkbrottsgatan förvaltades till 1969 av VA-verket, då de överlämnades till gatukontoret.

Efter ett kort mellanspel med romer, är det nu [1998] varpastadion. Vattenverket var totalt i drift 632 dagar, och uppfordrade totalt 1.707.540 m³ vatten åren 1946-1948.

Det gamla vattenverket i Limhamn. Bakom byggnaden finner man den gamla lågreservoaren på 500 m³. Numera [1998] är detta gamla vattenverksområde varpastadion.
På bilden ses de rör som pumpar upp vatten från kalkbrottet. Hyllie vattentorn anas i fonden.
Maskinbyggnaden.
Lågreservoaren och maskinbyggnaden.
I förgrunden lågreservoaren och dess luckor.