Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 99 (1996-10-15)

Eber Ohlsson


Du byter nu från att vara chef för Pro­cessavdelningen till att vara chef för Produktionsavdelningen. Vad blir produkten av denna process? Med andra ord hur kom­mer du att organisera din avdelning?

— Bra fråga, Sven Widing och jag arbetar intensivt med detta just nu. Jag ser fram emot att tillsammans med Sven leda den nya produktionsavdelningen. Vårt mål är att få alla att se det som en avdelning, där de gemensamma resurserna skall utnyttjas på ett ännu bättre sätt än i dag. Vi diskuterar med medarbetarna för att få sälja in våra idéer och ta emot medarbetarnas tankar. Vi grunnar sen på tankarna och idéerna.

Vilken integration kommer att finnas mellan avloppspumpstationer och avloppsreningsverk?

— Integration är ett av skälen till att vi har fått en samlad produktionsavdelning, och det är en viktig och angelägen utvecklingsprincip. Det blir en bättre optimering konsument – recipient.

Kommer Sjölundaverket och Klagshamnsverket att integreras mer, med en gemensam personalpool?

— Idéer finns om en gemensam enhet för underhållsinsatser, ny- och ombyggnader etc. En avdelningens gemensamma mekaniska verkstad, inte bara för Sjölunda och Klagshamn utan för hela avdelningen. Det kommer att stationeras medarbetare på respektive verk, men med nya sättet kommer vi att vara mycket mer effektiva.

Med dagens vi-anda, blir det en gemensam matsal på Klagshamnsverket?

— Vi har investeringspengar för att renovera lokalerna i Klagshamn. Då involveras självfallet personalen för att hjälpa till att utforma sin dagliga arbetsmiljö, och det skulle förvåna mig om det inte blir en gemensam matsal.

Vattenverk är ett nytt område för dig. Vilken uppgift har Grevie-Bulltoftaverket i Malmös vattenförsörjning enligt ditt förmenande.

— Det görs en utredning, som jag avvaktar. Det är viktigt att resurser finns för en säker vatten­försörjning. Grevie-Bulltoftaverket är en sådan resurs.

När kommer vi att få avhärdat vatten?

— Under 1998, oavsett om det bara är från Vomb eller från Vomb och Bulltofta. Då gäller de nya reglerna om lägre kopparhalter i slammet.

Utan att nämna några namn, är du klar med bemanningen?

— Jag är inte klar med bemanningen.

I vilka lokaler kommer personalen på Produktionsavdelningen att sitta i? Kommer personal att finnas kvar på VA-HQ? Blir det utbyggnader på Sjölundaverket?

— Det kommer att finnas personal på VA-HQ, tror jag. Det planeras inga utbyggnader av administrativa lokaler på Sjölundaverket.

Du kommer nu också att ansvara för vattentornen, stadens mer kända byggnader, vad tycker du om det?

— Det förpliktigar.

Du har hittills ansvarat för verk som Sjölundaverket och Klagshamnsverket, vars äldsta delar är från 1963 resp 1974. Nu kommer du att ansvara för verk med miljöer och byggnader som är äldre och kulturhistoriskt intressanta. Hur ser din bevarandepolicy ut?

— Jag tycker bevarandet har skötts på ett mycket bra sätt, och vi skall självfallet följa samma spår.

Vet du hur många borror det finns i drift i Grevie respektive hur många avloppspumpstationer vi har idag?

— Jag vet inte hur många borror vi har i drift, och med den duktiga personal vi har, behöver jag inte bekymra mig om det. Men jag skulle gissa att vi har ca 15 st. Antalet avloppspumpstationer vet jag att vi har ca 90 st.

Rätt svar är 21 st respektive 91 st.