Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

I pension
Publicerad i personalbladet Vattenstänk

Personalnytt Personalutflykter I pension Pensionärer In memoriam VA-Seniorer

Eber Ohlsson


Vattenstänk 22 (1993-07-29)

Karl-Erik Nilsson, Klagshamnsverket gick i pension den 1 dec­emb­er 1992. Karl-Erik, som är utbildad smed, började på Klags­hamnsverket som drift­reparatör den 1 oktober 1977.

Numera har städet blivit prydnadsföremål i Karl-Eriks hem, men familjens smed­tradi­tion på VA-verket fortsätter med sonen Christer, drift­reparatör på Bulltoftaverket.

Hans Fredriksson, Mätarverkstaden gick i pension den 1 juni 1993. Hans började som mätarreparatör på VA-divisionen den 1 oktober 1990. Hans kar­riär började som ugnsmurare på gas­verket i maj 1964.

När det stenkols­baserade gasverket lades ner började Hans den 1 april 1969 som trafikövervakare på gatukontoret för att den 20 april 1976 bli servicevakt, vilket innebar att Hans såg till att parkerings­mätarna och biljett­ma­skiner­na i staden fung­er­ade. Numera behöver Hans bara utöva tillsyn över sin bils par­­ker­ings­­skiva.

Gunnar Talo, Utredningsbyrån gick i pension den 1 juni i år. Gunnar började på VA-verken den 1 januari 1968. Gunnar som är född i Luleå och studerade på KTH kom till verket från Kom­munernas konsultbyrå i Lund.

Gunnar, som är räknestickans mästare, kom att göra många hydrauliska beräkningar på verket. Speciellt kom Gunnar att intressera sig för avloppsrenings­processen och fördjupade sig bl a i Sjölundaverkets utbyggnad.

Från sitt hem i Lund på syd­sidan av Romeleåsens utlöpare kan Gunnar numera studera vattnets fria lopp (utan pumpstationer, pumpkurvor och diagramrullar) till Höje å.

Börje Odeholm, Utredningsbyrån går i pension den 1 augusti i år. Börje som är född i Kallinge, tog ingenjörsexamen i Norr­köp­ing (valde tekniska gymnasiet i Norrköping framför Malmö därför att IFK Norrköping var ett bättre lag än MFF), började på
VA-verken den 1 juni 1963, efter att dessförinnan ha tjänstgjort i Karlskrona stad samt varit konsult i Jönköping.

Börje har under sin tid i Malmö varit med och projekterat led­ning­ar under stadens expansiva period samt i arbetet med in­mät­ningskartor. Under någ­ra år var Börje facklig företrädare för SKTF.

De sista arbetsuppgifterna för honom har varit arbetet med Bro­staden, samt att utreda och få ordning på ritningar och andra uppgifter som skall in i det nya datoriserade ritregistret. Börje har under åren som va-projektör ofta fått predika för andra verk det självklara att vatten påverkas av jordens grav­ita­tion.

Börje kommer vackra dagar att njuta sitt otium i fri­tids­hus­et på Bolmsö, mitt i Bolmen. Medan Börje tar grundvatten från en Bolmsöbrunn får en del skåningar nöja sig med vatten från Bolmen.

Sven Esbjörnsson, Bulltoftaverket går i pension den 1 augusti 1993. Sven började som snickare på Malmö stads vatten- och av­loppsverk redan den 1 april 1956.

Det blev många form­sätt­ningar som Sven fick snickra under årens lopp. Den 1 april 1985 började Sven på Bulltofta vatten­verk som drift­reparatör, vilket inneburit att Sven haft hand om skötsel och driftunderhåll av filter­an­läggningen.

Bertil Johansson, Mätarverkstaden går i pension den 1 sept­ember i år. Bertil bör­jade som mätarreparatör på VA-divisionen den 1 oktober 1990. Innan dess var Bertil service­vakt på gatu­kontoret, vilket han blev den 1 april 1980.

Dessförinnan hade Bertil börjat som trafikövervakare den 1 okt­ober 1974. Bertil kom att räknas in bland stadens anställda efter att ha varit montör och reparatör på ADDO i 32 år. Bertil är född i Borås, staden som alltid får räkna med mycket regn.


Vattenstänk 47 (1995-03-02)

Gunnar Svensson, Rörnätsavdel­ning­en går i pension den 1 mars i år [1995]. Gunnar som är född i Tidaholm och började skolan därstädes, flyttade vid 8 års ålder till Vänersborg och fortsatte studiegången fram till studenten i den Älvsborgska resi­dens­stad­en. Därefter blev det studier på Chalmers med examen 1955.

Efter arbete på konsultfirma i Göteborg kom Gunnar 1958 till gatukontorets konstruktionsbyrå (nuvarande brobyrån). Efter en sejour (1965-67) på K-konsult blev det fastighetskontoret, men 1978 återkom Gunnar till gatukontoret, nu som chef för Bygg­nads­av­del­ning­en.

De senaste åren har Gunnar haft funktion av intern datakonsult. Det är många databaser och datapplikationer han skapat. När gatu­kon­toret delades 1992 valde Gunnar VA-verket.

Gunnar känner sig inte som pensionär och kommer säkert att arbeta i familjens datakonsultfirma och även i fortsättningen
gör många resor i världen samt idka sitt musikintresse på piano. Eftersom Chopin är favoritkompositör skulle det inte förvåna mig om minnet av VA-verket återkallas genom att Gunnar då spelar "Regndropps­preludiet".

Ilona Fried, VattenLaboratoriet gick i pension 1 januari i år. Ilona är född i Budapest (Buda-delen på Donaus högra strand) i Ungern, och blev högskoleingenjör inom kemi 1964.

Ilona kom till Sverige och Malmö 1968 och började arbeta i livs­medelsaffär. Hon arbetade därefter något år på konsultbyrå innan hon började på VA-verkets Vatten­Labora­torium i oktober 1977.

Det har under åren blivit många resor från den skånska slätten till Pustans land och som pensionär kommer nog resorna att bli flera. Det kommer även bli mer tid till att påta i koloni­träd­gård­en.


Vattenstänk 57 (1995-07-07)

Georg Sjöholm, Servisbyrån gick i garantipension den 1 juli i år. Georg föddes i/på Limhamn 1934 och det var också där han börj­ade i folkskolan (Linnéskolan). Efter realskolan och i väntan på att bestämma sig för vad han skulle bli när han blev stor, blev han mur­are i 3 år.

Byggnaderna som Georg har varit med och murat och som fort­farande står kvar, är bl a Stjärnhusen och hus vid Tessins väg (därefter hade man inte bruk för honom).

Nu blev det värnplikt vid ingenjörstrupperna i Eksjö. Här börja­de han att rida på sin fritid och grundade därmed sitt stora in­tresse för häst­ar. Yrkesplanerna mognade och Georg börj­a­de på tekniska läro­verk­et.
Efter avslutad examen var han arbetsledare på Skånska Cement­­gjuteriet några månader för att sedan börja på Chalmers.

Efter examen blev arbetsplatserna Göteborgs hamn och Möln­dals byggnadskontor innan Georg 1971 började på Malmö vatten- och avloppsverk. Här var han verksam på allmänna konstruktionsbyrån, driftavdelningen, distributionsavdelningen och servisbyrån.

Georg berättar spontant att slamavvattningsprojektet på Sjö­lunda var bland de mer intressanta uppgifterna han hade på VA-verket.


Vattenstänk 87 (1996-05-20)

Sven Schunnesson, driftavdelningen går i pension den 1 juni i år [1996]. Sven är född i Lund och skolgången skedde i sam­ma stad tills dess det blev tid för tekniska studier.

Då blev det Malmö och dess Högre Allmänna Tekniska Läro­verk, med ex­amen 1952. Efter studierna blev det först arbete på Kockums, för att sedan i många år verka i konsultbranschen (Sydsvenska Ingenjörsbyrån och dens efterföljare).

Till VA-verket kom Sven den 1 oktober 1991. Här har han syss-
­lat med projektering och förnyelse av vattenverk och av­lopps­pump­stat­ion­er.

Nu när Sven har gått i pension skall han först ta en lång sem­ester, sedan skall han rusta upp sitt 100 år gamla hus i Lim­hamn.

Sedan blir det resor och inte minst att spela fiol i Malmö Or­kester­förening. Sven är nämligen en ivrig fiolspelare, vilket innebär att han kommer att fela även efter pensioneringen.


Vattenstänk 98 (1996-10-04)

Sven Pettersson, RörnätsService gick i pension 1996-08-01. Sven är född 1932 i Södra Sand­by, en tid när denna by upp­höjts till järnvägsort. Skolgången blev i Södra Sandby och Staff­anstorp.

De första åren efter skolan var Sven trädgårdselev i Uppåkra för att sedan arbeta på bindgarnsfabriken i Limhamn.

Den 21 april 1958 anställdes Sven på avloppsverket (det var
först i början av 1970-talet som vattenverket och avloppsverket bildade ett verk).

När Oxie kommun inkorporerades den 1/1 1967 gick Sven över till vattenverket, och servade ledningsnätet i denna nya kom­mun­del, för att så småningom ha hela staden som sitt arbets­om­råde.

Nu när Sven är pensionär odlar han sitt trädgårdsintresse. I denna hans hage i Staffanstorp spirar följ­aktligen inget ogräs.


Vattenstänk 101 (1996-11-07)

Bo Johansson gick i förtidspension den 1 november 1996. Bo är född 1938 i Helsingborg, men uppväxten skedde i Mölle. Skol­gången fortsatte på samreal­skolan i Höganäs.

Efter examen 1955 började Bo seg­la på världshaven. Det blev Canada, Afrika och Mellersta Östern. Därefter blev det studier fram till sjöingenjörs­examen i Malmö.

Den 1 februari 1961 började han som ma­­skinist på Av­lopps­pumpstationerna, vilket innebar tjänstgöring på Rosendal och Turbinen.
Tjänstebostaden fanns på Turbinen men hemmet var hela tiden Mölle. Den 1 augusti 1981 kom Bo till Bulltofta vattenverk, där han stannade som drifttekniker till sin sjukdom 1993.

Bo bor högt upp på Kullaberg, ett av Skånes naturskönaste om­råden. Det är ett om­råde han kan utan och innan, sedan han som barn lekte på kullar och i grottor.

Nu när han är pensionär kan han sitta och be­undra utsikten över Öresund. Och tänka på att Malmös vatten passerar Mölle.


Vattenstänk 104 (1996-12-17)

Stig Strand gick i garantipension den 1 januari 1997. Stig är född 1933 i Malmö och gjorde sin skolgång på Sorgenfri folk­skola. Han började en inte ovanlig Malmöitisk karriär med en anställning på Kockums Mekaniska Verkstad.

Parallellt med sitt arbete på Kockums marinritkontor bedrev Stig studier på Yrkesskolan (nuvarande Pauliskolan) för att bli tekniker.

Den 15 juli 1957 började Stig som ritare på Vatten- och av­lopps­verkens konstruktionsbyrå, för att efter något år övergå till rörnätsbyrån. Den 1 juni 1962 bytte Stig byrå och blev tekniker på Ut­red­nings­byr­ån, för att sedan bli ingenjör på samma byrå den 1 februari 1964.

Det måste ha varit en byrå som Stig trivdes på eftersom han stannade där fram sammanslagningen med gatu­kontoret den
1 september 1981. En av de mer spektakulära ar­bets­upp­gift­er­na under denna tid var att i liten båt ta vattenprover i Öresund.

Efter den stora om­or­ga­n­isa­tionen 1981 hamnade Stig på In­stalla­tions­byrån, för att de sista åren återfinnas på Arkiv- och Servisbyrån. Det har med åren blivit mer än 3 000 ritningar som passerat Stigs ögon och händer.

Som pensionär får Stig tid till att sköta sin stora trädgård i Videdal. Vi misstänker att han då och då kommer att ta bilen och köra runt i Skåne eller Tyskland.

Det här med rör släpper dock inte Stig, på sin fritid spelar han saxofon och klarinett. Hade han spelat trumpet eller kornett kunde man sagt att han sysslade med rör och ventiler, men eftersom han nu spelar saxofon och klarinett blir det rör och klaffar.


Vattenstänk 104 (1997-07-28)

Lars Mörsin, nyss fyllda 60, går i pension den 1 september i år. Lars är född 1937 i Limhamn och skolgången var först i Hyllie skola och därefter i Slottsstadens samrealskola (denna skolas första kull).

Efter realexamen kom han som praktikant till laboratoriet på Bulltofta vattenverk, om denna tid har Lars skrivit i Vattenstänk 87 (1996-05-20)   450:-/månad.

Han behövde inte lämna Malmö ens för mili­tärtjänsten eftersom den försiggick på Lv4. Sedan blev de studier och examen från Högre Tekniska Läro­verk­et i Malmö (Pauliskolan).

I maj återkom Lars till va-verken, nu på rörnät- och kon­struk­tions­av­del­ning­en, först som ritare men kort därefter som ingenjör.

Bortsett från några korta se­jourer på andra enheter har han det mesta av sin tjänstgöring handlagt servis- och anläggnings­avgifter.

Vid intervjun tar Lars fram papper som visar av­gift­sut­veck­ling­en. År 1927, kan vi se exempel på enskil­da villaägare som har betalat 41:64 eller för den skull 58:99 för en anslutning till stadens ledningsnät.

År 1959, när Lars började på VA-verket, kostade det ca 900:-. Idag kostar en anslutning för en villaägare 75.000:-. Det mesta
av denna prisutveckling visar på tidens inflation. En del visar dock att villa­ägarna får mer för pengarna idag. Avloppsrening till exempel.

Som alla vet är Lars mycket musikintresserad. Mest spelar han mässingsblås som trumpet, kornett och basun men hanterar ofta även dragspel.

Musicerandet började med Vaktparaden i Malmö när han var 10 år (1947). Det var en gossorkester där det gällde att både spela och gå i takt.

Orkestern finns inte längre (det närmaste man kommer idag är Tivoligarden i København). Lars har spelat i många orkestrar, bland annat Limhamns Brass och Strå­hattarna.

Han är mycket tacksam att ha fått möjlighet att förskjuta arbets­tiderna så att han hade möjlighet att vara med på viktiga spelningar.

Nu när Lars går i pension i förtid, får han möjlighet att spela mycket mer på dagtid, och träna barnbarnen i musik. Sedan kommer trädgården att ta sin tid.

Eftersom Lars är naturintresserad, kommer det att bli mer fågelskådande och svampplockning. Bästa svampskogen finns nära ett av de vattenverk som levererar vatten till Malmö....


Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101227