Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Historiska dokument Historiska bilder Tidningsartiklar

Historiska dokument
Historic documents

Reglemente för begagnandet af Malmö Vattenverk. (1868)
Taxa å afgifterna för begagnande af vatten från Malmö Vattenverk. (1868)
PM rörande filtren vid Bulltofta. (1880)
Om pension åt ingeniören O. Gerlach. (1894)
Reglemente för enskilda kloakledningar inom Malmö stad. (1896)
Ordningstadga för enskilda kloakledningar inom Malmö stad. (1896)
Reglemente för Malmö stads kloakverk. (1908)
Ordningsstadga för Malmö stads kloakverk. (1908)
Åstadkommande af friskare vatten i kanalerna. (1890)
I vilka fall är rening av avloppsvatten från samhällen erforderlig? Föredrag av Klas Sondén. (1916)
Reningsmetoder vid vattenlednings- och kloakverk i U.S.A. Föredrag av Alfred Jerdén. (1923)
Kostnaden för mätning av vattenledningsvatten. Föredrag av Alfred Jerdén. (1926)
Moderna metoder för rening av vattenledningsvatten medelst klor. Föredrag av John Bergström. (1930)
Katadynering av vatten. Föredrag av H Huss. (1930)
Metoder för kloakvattnets oskadliggörande och deras tillämpning i några städer vid Öresund. Föredrag av Alfred Jerdén. (1931)
Instruktion för vattenverkschefen. (1950)
Middag på Kungsparken i anledning av invigning av Sjölunda reningsverk. (1963)
Malmö stads avloppsreningsverk. Särtryck ur Arkitektur nr 10, 1963. Artikel av Gunnar Lindman och Hans Trygg.
Sjölunda avloppsreningsverk. Särtryck ur Väg- och vattenbyggaren 7/1963. Artikel av Sigvard Gudmundson och Åke Markland.

Om åtgärder för avhjälpande av bostadsbristen. (1916)

Avtal och anslag för utnyttjandet av överskottsvatten från kalkbrottet i Limhamn för vattenverkets räkning. (1944)
Anslag för tre vattenrörbrunnar å stadens egendom Katrinetorp. (1944)
Om anordningar för vattentillförsel till staden från Katrinetorps egendom. (1946)
Om utnyttjande av vatten i Klagshamns kalkbrott för vattenverkets räkning. (1946)

Hem
Home
VA-historia
History of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 160320