Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Ann-Christin - teknologie licentiat
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 89 (1996-06-07)

Peter Stahre


Så var det då dags för ytterligare en teknologie licentiat på VA-verket. Ann-Christin Sundahl försvarade måndagen den 3 juni 1996 sin licentiatsavhandling ”Diagnos av vatten­led­ningars kondition” vid Lunds Tekniska Högskola.

Utan skugga av nervositet presenterade hon resultaten av sitt mycket omfattande forskningsarbete om läckor på kommunala vattenledningar. En ”läcker” presentation skulle man kunna säga, vilken blev en njutning även för vanliga dödliga åhörare.

Sedan var det dags för opponentens frågor. Även här gjorde Ann-Christin en fin prestation och blev aldrig svaren skyldig.

Ann-Christin kom första gången i kontakt med VA-verket 1990. Med början sommaren detta år gjorde hon tillsammans med Tilla Larsson sitt examensarbete om öppen dagvattenavledning i Stadionparken.

En ganska djärv idé som vi hoppas att om några år kunna förverkliga. Från VA-verkets sida var det framför allt Börje Odeholm som var involverad i detta arbete.

Som färdig civilingenjör påbörjade Ann-Christin sina forskarstudier, som gick ut på att kartlägga den långsiktiga konditionsutvecklingen hos VA-ledningar. Ganska snart blev det nödvändigt att begränsa ämnesområdet till att enbart omfatta vatten­ledningar.

Forskningen kring konditionsutvecklingen hos avlopps­ledningar togs då över av Viveka Lidström, som de senaste åren jobbat parallellt med Ann-Christin.

Huvuduppgiften i Ann-Christins forskararbete blev att försöka ta reda på om det finns något mönster eller några speciella trender i förekomsten av akuta vattenläckor och om dessa i så fall skulle kunna utnyttjas i planeringen av förbyggande förnyelseåtgärder.

En förutsättning för att klara en sådan uppgift är att man har tillgång till ett ganska omfattande dataunderlag. Det var här VA-verket Malmö kom in i bilden.

En inte oväsentlig del av Ann-Christins arbete har nämligen gällt de läckorsom inträffat i Malmö. Dessutom har hon även analyserat inträffade läckor i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Luleå.

Totalt har studien omfattat analys av mer än 4600 vattenläckor.


Ann-Christin har tillbringat en hel del av sin tid på VA-verket, vilket vi är glada för. Även om hon inte varit formellt anställd hos oss så har vi under den här tiden ändå uppfattat henne som en av oss.

Hon har på olika sätt dragit in flera personer på VA-verket i sitt forskararbete. Detta har varit både nyttigt och utvecklande och jag känner mig ganska övertygad om att nyttan i de allra flesta fall varit ömsesidig.

I och med Ann-Christins avhandling har vi nu fått ett skriftligt bevis på hennes färdigheter. Det är ingen tvekan om att hon har en hel del att lära oss om våra vattenledningars beteende, speciellt vad gäller uppkomsten av läckor.

Tyvärr är det ju så att vi inte själva ger oss tid att göra så gedigna analyser som Ann-Christin nu gjort. För oss gäller det nu att på bästa sätt försöka omsätta hennes resultat i praktisk åtgärdsplanering.

Ann-Christin har under projektets gång i olika sammanhang presenterat resultaten av sitt arbete. Detta har skett dels genom föreläsningar på olika seminarier, konferenser mm, dels genom artiklar i olika facktidningar.

Med åren har Ann-Christin genom dessa utåtriktade aktiviteter blivit lite av en kändis i branschen. Under arbetet med projektet har Ann-Christin också hunnit göra studieresor till bl a England, Frankrike, Tyskland och nu senast i maj 1996 till Japan.

Ann-Christin är fram till den sista juli anställd vid Lunds tekniska högskola. Hon skall under den sista tiden runda av sitt forskararbete. Bl a skall hon under midsommarveckan tillsammans med Viveka uppträda på ett expertseminarium i Bryssel, som anordnas i EU´s regi.

Sedan skall hon söka jobb och börja arbeta ”på riktigt”. Ann-Christin vill i sitt framtida arbete gärna ha med människor att göra. Att försöka förklara tekniska saker på ett lättbegripligt sätt är något som Ann-Christin känner sig speciellt lockad av.

Alla vi som varit involverade i Ann-Christins arbete och även de som på annat sätt haft med henne att göra vill här framföra vårt hjärtliga grattis för en fin prestation och ett gott samarbete. Vi vill också passa på att önska henne lycka till i framtiden.

Hem
Home
VA-artiklar
Articles in Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101222