Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VattenLaboratoriet elitackrediterat
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 30 (1993-12-07)

Erling Midlöv


VA-verkets Vattenlaboratorium ute på Bulltofta och Sjölundaverkets laboratorium är sedan 1991 ett av SWEDAC (Styrelsen för teknisk ackreditering) ac­krediterat laboratorium.

Ackreditering har efter hand utökats för VattenLaboratoriet och omfattar nu såväl kemiska som mikrobiologiska analyser av dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten och slam. I ackrediteringen ingår även provtagning.

Från och med 1993-11-29 tillhör VattenLaboratoriet en mindre skara laboratorier i Sverige (ca 8 st) vilka är ackrediterade för analys av organiska miljöfarliga ämnen i slam.

En grupp inom VattenLaboratoriet har under en längre tid stångats med dessa inte helt problemfria analysmetoder.

Tekniken bygger på gaskromatografi (GC) och omfattar analys av ämnesgrupperna PCB (polyklorerade bifenyler), PAH (polyaromatiska kolväten) samt ämnena 4-nonylfenol och toluen.

Till sist två rubriker hämtade från Sveriges största morgontidning:

Sänkt gräns för kolväten i bensin

Stoppa atomspridningen


I dessa tider med certifiering och ackreditering av de flesta verksamheter välkomnar vi ackrediterade miljöjournalister!


Efterskrift:
Vidstående fotografi var det första digitala bilden i personalbladet Vattenstänk. 1993 lånades en kamera av Canon för testfotografering, men då bildupplösningen inte var tillfyllest, dröjde det något år innan digitala bilder blev standard i personalbladet.
/Eber Ohlsson

© Eber Ohlsson 1993
Erling Midlöv visar stolt upp ackrediteringsbeviset.

Hem
Home
VA-artiklar
Articles in Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101225