Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

ViVA 1995 - frågor 1995 - svar 1996 - frågor 1996 - svar 1997 - frågor 1997 - svar 1998 - frågor 1998 - svar

ViVA 1995 - Svaren på frågorna
Blev aldrig publicerad i personalbladet Vattenstänk

Eber Ohlsson

Ledningen för VA-verket Malmö beslöt 1995 att starta ett team­building-arrangemang kallat ViVA, ViVA-verket.

Medarbetarna skulle träffas en eftermiddag och under trevliga former lära känna varandra, vilket var naturligt eftersom VA-verket var en organisation där arbetsplatserna var både många och spridda.

När medarbetarna anlände till Bulltofta vattenverk, där ViVA-arrangemanget hölls, blev de slumpmässigt inplacerade i grupper, så att varje grupp i görligaste mån skulle omfatta medlemmar från flera medarbetarkategorier.

Grupperna, 5-10 medlemmar, fick i uppgift att lösa diverse uppgifter, såväl av fysisk som av kunskapskaraktär. I den senare kategorin ingick en tipsrunda, vars frågor och svar från åren 1995-98 nu finns samlade här.
För skribenten, som hade fått i uppdrag att formulera frågorna, var det naturligt att frågorna hade vattenanknytning. Men sett i ett vidare perspektiv.

Den fråga skribenten själv tycker var den intressantaste, inte minst då deltagarna själva bar svaret på den, var 1995 års fråga 4: Hur många väteatomer består vattenmolekylen av?

Svaret fanns alltså i texten på framsidan av den T-tröja, som alla deltagarna hade fått vid gruppindelningen. Se sajtsidan
VA-verket Malmö: T-tröjor.

Ett återkommande tema var filmen "Den tredje mannen", en film som delvis utspelar sig i Wiens avloppsledningar. En film som för övrigt är framröstad som århundradets bästa brittiska film. Förhoppningen är att nutida läsare finner några av de 48 frågorna intressanta. Det går snabbt att kolla svaren.

Fråga Svar
1. Hur stor var årsomsättningen för VA-verket Malmö 1994?
1: 123 milj kr   X: 359 milj kr   2: 543 milj kronor
X
2. Hur stor är den rörliga mängdavgiften för vatten+avlopp i Malmö 1995?
1: 6:50 kronor   X: 7:00 kronor   2: 7:50 kronor
1
3. Vid vilken temperatur har vatten högst densitet?
1: -10°C   X: ± 0°C   2: + 4°C
2
4. Hur många väteatomer består vattenmolekylen av?
1: 1 st   X: 2 st   2: 3 st
X
5. Hur stor var bemanningen (personer) på VA-verket Malmö 1994?
1: 124 personer   X: 144 personer   2: 164 personer
2
6. Hur stor var normalnederbörden/år i Malmö 1961-1990?
1: 581 mm   X: 681 mm   2: 781 mm
1
7. Hur stor var den totala slammängden från avloppsreningsverken 1994?
1: 13 500 ton   X: 23 500 ton   2: 33 500 ton
2
8. Hur stort var avloppsledningsnätet (exkl servisledningar) i Malmö den 31 dec 1994?
1: 1 133,8 km   X: 1 233,8 km   2: 1 333,8 km
2
9. Hur stort var vattenledningsnätet (exkl servisledningar) i Malmö den 31 dec 1994?
1: 850 km   X: 950 km   2: 1 050 km
1
10. Hur stor var bruttovattenförbrukningen i Malmö 1994?
1: 22,5 milj m³   X: 28,5 milj m³   2: 34,5 milj m³
X
11. Hur stor var hushållsvattenförbrukningen i Malmö 1994 räknat per person och dygn?
1: 194 liter   X: 214 liter   2: 244 liter
X
12. Hur stor andel av den vuxna normalviktiga människan består av vatten?
1: 40 %   X: 50 %   2: 60 %
2

Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 101229