Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Miljöberedskap med 'akutvagn' i Malmö
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation 3/2004

Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Eber Ohlsson


© Eber Ohlsson 2004
Bennie Ekenstierna och Lars-Göran Svensson visar Malmös akutvagn.
En brand är en olycka i sig, men kan även vara ett miljöproblem. I Malmö har VA-verket sedan några år en plan för hur bränder och andra olyckor även behandlas som ett miljöproblem.

Ansvarig för denna beredskap är planeringsingenjör Lars-Göran Svensson.

- Vi började att planera 1990, efter ett utsläpp av toluen i av­loppet från ett större tryckeri i Malmö, berättar Lars-Göran Svensson. Vid den olyckan bestämde vi att proppa ledningen, så att dagvatten inte rann ut i en närliggande bäck.

Då vi själva saknade proppar, fick vi låna sådana från KommunTeknik, den kommunala utförarorganisationen. Detta blev upptakten till en diskussion om inte VA-verket borde ha san­eringsplaner för sådana olyckshändelser, samt utrustning för att förhindra skador om olyckan skulle vara framme.

- Diskussionen har lett fram till konkreta planer. Verksamheter som bedöms kunna ge skadlig påverkan kartläggs, liksom deras serviser. Även avloppsvattnets väg blir kartlagd, inte minst släckvattnets, fortsätter Lars-Göran Svensson.

Den lag som är upphovet till planerna är Lag om skydd mot olyckor. Där anges vilka skyldigheter ägare av farlig verksamhet har, men även kommunens skyldigheter.

- I Malmö har vi vid tillämpningen av lagen delat in de verksamheter som kan bedömas vara farliga i två riskgrupper, säger Lars-Göran Svensson. Vi håller även på att kartlägga vattentillgången vid offentliga anläggningar, om det skulle bli brand.

- För den verksamhet som bedömts vara farlig, har vi mätt vattenflödet i brandposterna i verksamheternas närområde, för att alltid säkerställa god tillgång på kyl- och släckvatten. Brandkåren har då också säkra uppgifter på vilka flöden de kan disponera, om det värsta skulle hända.

- Avstängningsventiler på avloppet vid tomtgränsen är också något vi rekommenderar de verksamheter som blivit riskklassificerade. Det kan förebygga eventuella skador på led­ningar och recipient, förklarar Lars-Göran Svensson.

Ett resultat av olyckan 1990 är att VA-verket har anskaffat en specialutrustad akutvagn. Det är en täckt boggiesläpvagn,
kopplingsbar till en större personbil, vilket innebär att det är lätt att få ut akutvagnen till olycksplatsen.

Vagnen har en riklig utrustning för akutlägen, exempelvis uppblåsbara proppar i dimensionerna Ø 70-1000 mm, ut­rust­ning för att blåsa upp dem, maskinellt eller manuellt. Här finns vidare länsar och uppsugningsmaterialet absol.

Givetvis finns det personlig skyddsutrustning, som masker, tuber för andningsluft och selar. Här finns vidare gasvarnare, tripoder men även sådant prosaiskt material som stegar.

Utrustning, om än så god är inte tillfyllest, det krävs även kunskap av dem som skall använda utrustningen. Ansvarig för både utrustning och utbildning är driftplanerare Bennie Ekenstierna.

- Vi har återkommande övningar både med brandkåren och olika företag, berättar Bennie Ekenstierna. Vi får då fram erfarenheter och eventuella brister i vår planering, utrustning eller anläggningar. Det ger även kunskap i vilken ledning vi skall proppa.

För att vidmakthålla kunskap för våra medarbetare, rörläggare och arbetsledare, får de en återkommande genomgång av akutvagnen och dess utrustning. Vid akutlägen gäller speciella regler, då lyder vår personal under brandkårens insatsledare.

- En inte oväsentlig vinst med övningarna är även att företagen blir mer medvetna om sin riskhantering, förklarar Bennie Ekenstierna.

- För de 100-tal verksamheter som bedömts kunna medföra miljörisker har VA-verket samlat åtgärdsplanerna i pärmar. Dessa planer visar bland annat var det är bäst att placera propparna samt ledningsvägarna för det oönskade avloppet.

I en nära framtid kommer all denna information att vara tillgängliga i digital form på bärbara datorer, och uppdaterad en gång i veckan, säger Bennie Ekenstierna.

Till sist framhåller både Lars-Göran Svensson och Bennie Eken­stierna det mycket goda och kamratliga samarbetet som finns med både brandkåren och miljöförvaltningen. Det är ett ömsesidigt och ofta informellt informationsutbyte som gagnar alla.


© Eber Ohlsson 2004
Intet saknas i akutvagnen för miljöberedskap.

Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 040701