Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Broar Hängfärjor Danmark Frankrike Kanada Tyskland USA

Malmös 261 broar
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 1/1988

Sven Forssman© Eber Ohlsson 1988
Sven Forssman, här vid gamla Hjälmarebron, skriver om Malmös 261 broar.

Brobyrån ansvarar för 261 broar inom Malmö stad. Brobeståndet är stort och lika tätt som i landets två större städer. Inte mindre än 82 broar leder över vatten. Broarnas värde är 750 Mkr.

En bro är
Med en bro menas en konstruktion med en större fri öppning än 3,0 m i största spannet. Bro bygges å väg över befintlig led, vägport under. Övriga överbryggande konstruktioner är mestadels kulvertar, som är något annat.

Av broarna är 145 belägna å det statskommunala vägnätet. Dessa broar har en medelarea på 420 kvm, medan de kommunala har en medelarea på 165 kvm.

Nya broar
Malmös yngsta och modernaste bro är bron i Amiralsgatans förlängning, där enbart den bågformiga farbaneplattan syns ovan mark. Bron är gjuten med högklassig mycket tät betong. Den är estetiskt och inbjudande utförd och borde vara klotterovänlig.

Just nu [1988] är fyra broar under byggnad, tre å Annetorpsleden och en över väg E14.

Tusenfotingarna och Giraffen
Malmös längsta bro är de båda Segeåviadukterna, vardera 381 m långa med smeknamnet Tusenfotingarna. Den bredaste är bron över hamnspår å Västkustvägen, 104 m bred.

Denna bro har också den största underliggande fria höjden, 6,3 m. En annan hög bro är Parkbron, Giraffen kallad, 5,5 m över Parkkanalen.

Svängbroar
Malmös äldsta bro med känt byggnadsår är Hjälmarebron som byggdes 1865 som en olikformad svängbro med fackverk av stål.

© Eber Ohlsson 1988
Segeviadukten, Malmös längsta broar, kallas Tusenfotingarna.


© Eber Ohlsson 1988
Parkbron. en hög bro som kallas Giraffen.

Sjöfartens utveckling under 1800-talets senare hälft medförde en breddning av kanalerna och tillkomsten av svängbroar. På den tiden seglade nämligen segelfartyg, galeaser och skonertskepp in i kanalerna, som också livligt trafikerades av stenfiskarbåtar.

Av alla dessa svängbroar återstår i dag endast en, Hjälmare-bron, som är av stort kulturhistoriskt intresse.

Kalinebrons ena hälft som är en stenvalvsbro, har mycket hög ålder. Även delar av Slottsbrons landfästen är tidigt tillkomna.

Neptunibron å Norra Neptunigatan är en säregen konstruktion som uppfördes 1906.

I början av 1900-talet började man gå över till andra brotyper, sten byttes ut mot betong, men valvformen behölls. Samtidigt som broar byggdes i ren betong, byggdes en del i stenbeklädd betong.

Baltiskan
Att man förlade Baltiska utställningen till Malmö 1914 medförde en allmän upprustning av stadens utseende. Det är inte troligt, att Fersens bro, Petribron och Mälarbron skulle fått sin estetiska utsmyckning utan denna händelse till vilken de stod färdiga att tas i bruk.

Fersens bro byggdes med den imponerande spännvidden 24 m. Sidorna pryddes med ornament i form av djurfigurer. Höga belysningsstolpar är placerade vid räckena. Bron är mycket påkostad.

Petribron och Mälarbron på ömse sidor om Järnvägshamnen är rikt utsmyckade. Mälarbron har en mängd detaljer med enbart
estetisk funktion. På var brosida finns dessutom två bastioner. Dessa broar har stor miljömässig betydelse.

I Pildammsparken anlades efter utställningen tre valvbroar av betong med även gångbana i valvform på den mellersta.

Storstadstrafiken
En annan viktig brobyggnadsperiod i Malmös historia är 1930-talet, då den tilltagande storstadstrafiken medförde ett intensivt brobyggande. Många av dagens broar över kanalerna tillkom då.

Under denna epok tillkom också bro M1 i Malmöhus län, nämligen Kvisslebron över Sege å å Klågerupsvägen, vilken förärats denna statliga då kungliga beteckning.

Klaffbron
En i hög grad rörlig bro har Malmö i form av Klaffbron, som tillkom 1953 i Dortmunder-utförande med rullbanor och motvikt ovan mark. Motvikten, under vilken trafiken forsar fram, väger 350 ton.

Träbroarna har försvunnit, den senaste över Parkkanalen till stadens växthus omvandlades först till fiskebrygga och sedan till lusthus. Dock har en ny bro över anlagd sjö inom Bulltofta rekreationsområde uppförts med överbyggnad av trä.

En bro är ett byggnadsverk som kan ses utifrån en mängd synvinklar. Det kan betraktas utifrån tekniska synpunkter, ses som ett resultat av en ekonomisk situation eller ur kulturhistorisk aspekt.

Under de senaste 20 åren har vi uppfört 70 % av Malmös broar.© Eber Ohlsson 1988
Klaffbron lyfter inte för alla båtar.


Neptunibron är fyra

Neptunibron över Varvskanalen består av fyra parallella broar. En betong- och stålverksbro från 1906 för Norra Neptunigatan. En gata som idag slutar stumt strax efter bron med ett staket. Nästa bro är en gammal järnvägsbro, Sillatågets, med utrivna räler, vilken nu transporterar gas och eventuellt snart även fotgängare och cyklister. Vidare en 1960 ombyggd bro för MLJ. Dessa tre broar ägs av gatukontoret. Den fjärde bron slutligen, vilken härom året försågs med strömbildare, är av äldre datum och ägs av SJ.


Gammal bro

En av Malmös äldsta bevarade broar framgrävdes på 1930-talet inom Slottsholmen. Den tegelmurade valvbron ledde över den forna "Korres bek" väster om dåtidens Västerport.© Eber Ohlsson 1988
Sven Forssman fångar upp Klaffbrons motvikt på 350 ton med blicken.

Hem
Home
Broar
Bridges
aVA
Not water or sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 140331