Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-artiklar Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Sege å — Risebergabäcken — Videdal
Nygammalt problem gör sig påmint.

Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk 4/1988.

Börje Odeholm


Risebergabäcken.

Mera asfalt och flera tak
Detta är ett ur avloppssynpunkt mycket påtagligt resultat av Malmös tillväxt. När det regnar, rinner vattnet snabbt av från sådana ytor och via avloppsledningarna letar det sig sedan endera till Sjölunda avloppsreningsverk eller till öppna vattendrag som t ex Risebergabäcken. I båda fallen kan för mycket regnvatten ställa till med bekymmer.

Planering och prioritering
I den saneringsplan för Malmös avlopp, som framlades i december 1983, gjordes en grundlig genomgång av avloppsförhållandena inom kommunen. Den avslutades med ett förslag till åtgärdsplan för den närmaste 10-årsperioden.

De största problemen ansågs ligga inom Turbinens och Rosendals avloppsområden. Åtgärder skulle sättas in för att minska bräddningen av avloppsvatten till kanalerna samt förhindra källaröversvämningar bl a inom Sofielund och Mellanheden.

I saneringsplanen lades också särskild vikt vid fortsatt utveckling av utrednings- och beräkningstekniken: mätning, insamling och behandling av mätvärden med hjälp av datorteknik.

Beträffande Risebergabäckens avloppsområde noterades i saneringsplanen att ". . . avloppsnätet i dagsläget fungerar tillfredsställande. Några översvämningsproblem förekommer normalt inte". Dock var man medveten om vissa svaga punkter, bl a Valdemarsro.

När regnet kom
Den 5 juli i år kom så ett kraftigt regn. När man hade samlat ihop alla inkomna rapporter om översvämningar, kunde man notera att varken Sofielund eller Mellanheden hade drabbats.

Däremot hade för Videdal med omgivningar noterats ett 40-tal översvämningar. Den värsta av dessa, Videdalsskolans gymnastiksal, visade sig dock vara förorsakad av att trädrötter trängt in i fastighetens interna ledningar.

De övriga syntes ha orsakats av uppdämningar i kommunens ledningsnät. Även på andra håll inom avloppsområdet hände det saker, bl a hade de s k kaninkolonierna vid Bulltofta vattenverk blivit översvämmade.
De senaste årens arbete med förbättring av avloppsnätet hade alltså gett resultat på två håll, Sofielund och Mellanheden. I dessas ställe dök nu ett helt nytt problemområde upp: Videdal. Problemen i det samman­hanget skulle visa sig vara av flera olika slag.

Modern tekniktillämpning
Den i somras påbörjade utredningen om Risebergabäckens avloppsområde avsöndrade snabbt en bilaga, Valdemarsro. Här kom man rätt snart fram till att en mindre komplettering av ledningsnätet skulle kunna minska översvämningsrisken.

Detta arbete kommer att utföras inom kort. Huvudutredningen blir ganska omfattande och kan uppdelas i tre steg:

1. Nederbörds-, nivå- och flödesmätningar under en längre period.

2. Uppbyggnad av en vattendragsmodell i ett datorsystem kallat MI­KE 11.

3. Beräkning av vattenstånd och flöden för olika regn.

Målsättningen är att få en beskrivning av Riseberga­bäckens hydrologi, av effekterna av kommande exploatering inom avloppsområdet samt bedömning av översvämningsrisker och möjliga åtgärder för att eliminera dessa risker. Utredningen förväntas bli klar vid halvårsskiftet 1989.

Nå, men de stackars kaninerna, då. De blev ju våta om fötterna i somras. Man skulle kunna sjunga: Segeån, stilla och slammig du är, dig kan jag aldrig glömma.

Troligen är ån numera så uppgrundad att en rensning måste utföras. Men Sege å tillhör Fastighetskontorets ansvarsområde, så den heta potatisen har kastats över dit.

Tills vidare överväges utdelning av fria stövlar till kaninerna, såvida inte någon bättre lösning skulle tas fram. (Rätt lösning är: invallning av området, förstås.)


Risebergabäcken.

Hem
Home
VA-artiklar i Asfaltblänk och Vattenstänk VA-artiklar i Vattenstänk Upp
Up
Senast uppdaterad 110228