Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

108 VA-ledningar
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 92 (1996-07-25)

Tilla Larsson


Det ligger 108 VA-ledningar i sträckningen för Öresundsbrons landanslutningar inom Malmö, och flertalet fodrar mer eller mindre åtgärder.

Det är ett stort projekt för kommunen, så stort att en ny förvaltning har byggts upp på gatukontoret enbart för de svenska landanslutningarna.

Förutom ett fast kansli hämtas personer från den vanliga linjeorganisationen som ansvarar för olika delprojekt; utbyggnaden av kommunens tillfartsvägar, ombyggnader samt miljöåtgärder.

De svenska landanslutningarna kan delas upp på fyra olika sträckor. För arbetet med delsträcka I, II och III svarar SVEDAB, och för IV Vägverket (se översikt nedan).

I Kusten - Fosie by (Yttre Ringvägen i söder)
II Fosie by - Stockholmsvägen (Kontinentalbanan)
III Malmö C - Sege å (Bangårdsområdet)
IV Fosie by - Kronetorp (Yttre Ringvägen i öster)

Det pågår dessutom diverse utredningar om en eventuell City­tunnel från Malmö C till Lernacken.

För VA-verkets del gällde det till en början att främst bevaka kollisioner med våra befintliga ledningar, och möjligheterna för VA-försörjningen för exploateringen i södra Malmö.

Nu börjar planer och profiler för trafiksystemet att fastläggas och etapperna kommer in i projekteringsfasen.

För delsträcka I i söder är det i huvudsak fråga om en nybyggnad av trafiksystemet, två körbanor och ett järnvägsspår, över befintliga VA-ledningar.

Kontinentalbanan och bangården byggs ut med nya spår, och här det är framförallt sänkning av korsande gator och nya djupliggande spår som orsakar problem.
Vissa korsningspunkter har redan åtgärdats. Ombyggnader vid Hindbyvägen och Industrigatan är klara, och en ny spillvattenledning har byggts över Lernacken.

Just nu pågår omläggningar pga sänkningen av Ystadvägen. Information om aktuella korsningar kommer efterhand.


Industrigatan är en av de korsningar där VA-ledningar berörs av Öresundsbrons land­an­slutningar.Klicka på kartan för en större karta.

Hem
Home
VA-artiklar
Articles in Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101222